Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Стопански факултет / Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по професионално направление 3.8. Икономика (Митнически регулации в международната търговия), обявен в ДВ, бр. 48/28.06.2022 г.

   

Кандидат: гл. ас. д-р Цветан Стефанов Мадански

 

Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по професионално направление 3.8. Икономика (Митнически регулации в международната търговия), обявен в ДВ, бр. 48/28.06.2022 г.

 

Кандидат: гл. ас. д-р Цветан Стефанов Мадански

Председател: доц. д-р Стела Стоянова Ралева

 

Материали:

 

Рецензии:

 

Становища: