Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / Периодични обяви на ФКНФ / Магистърски програми на ФКНФ

   

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ :

Факултетът по класически и нови филологии предлага разнообразни магистърски програми, сред които и съвместни програми с преподаватели от различни специалности и факултети на СУ, а също така и със специалисти от престижни институции и университети в чужбина. Част от програмите ни предлагат модули за специалисти и неспециалисти. В някои от тях обучението се води изцяло на английски или на друг чужд език. Магистърските програми на ФКНФ осигуряват задълбочена подготовка, солидни знания и престижна диплома, които отварят нови перспективи за личностно развитие и успешна кариера.

ВАЖНО:

- За магистърските програми (държавна поръчка и платено обучение) могат да кандидатстват завършилите 4-годишни бакалавърски програми от съответните направления.

- Кандидатстващите за платена форма на обучение трябва да са завършили висшето си образование с успех, не по-нисък от добър (4,00).

- Всички кандидати се явяват на приемни изпити.

- СПРАВОЧНИК на Магистърските програми на ФКНФ за 2020/2021 уч.г.

- ПРАВИЛНИК за прием в магистърските програми.

 

Кандидатстването в магистърските програми за учебната 2020/2021 г. ще бъде САМО ONLINE - https://fcml.kmk.uni-sofia.bg

- Прием на документи: 01 - 15 септември 2020 г.

- Провеждане на приемни изпити и интервюта: 17 и 18 септември 2020 г.

 

Необходими документи:

 • Молба до ректора по ОБРАЗЕЦ .
 • Копие на документ за самоличност.
 • Копие на диплома за висше образование или уверение за завършено висше образование.
 • Документ за платена такса/такси/ за участие в конкурса .

Информация за ДАТА, МЯСТО и ЧАС на изпити и интервюта.

Допълнителна информация може да получите на:

тел. 02/ 9308 381 или на място: стая 231 - партер, сграда Ректорат

 

Магистърските програми на Факултета по класически и нови филологии

2020/2021 г. - по специалности:

 

Специалност КЛАСИЧЕСКА ФИЛОЛОГИЯ

 • Магистърска програма „Класически езици и антична литература“
 • Магистърска програма „Антична култура и литература“ (неспециалисти)

 

Специалност НОВОГРЪЦКА ФИЛОЛОГИЯ

 • Магистърска програма „Съвременна Гърция – език и култура“

 

Специалност УНГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ

 • Магистърска програма „Култура на Унгария и превод“

 

Специалност ФРЕНСКА ФИЛОЛОГИЯ

 • Магистърска програма "Франкофония, многоезичие и междукултурна медиация"
 • Магистърска програма "Превод"
 • Магистърска програма "Конферентен Превод"

 

Специалност ИТАЛИАНСКА ФИЛОЛОГИЯ

 • Магистърска програма „Антропологически изследвания на Средиземноморието и Балканите: Италия – България (съвместно с Римския университет „Ла Сапиенца“)”

 

Специалност НЕМСКА ФИЛОЛОГИЯ

 • Магистърска програма “Език, култура, превод” специалност Немска филология с избираем модул „Скандинавски езици”
 • Магистърска програма "Конферентен Превод"

 

Специалност СКАНДИНАВИСТИКА

 • Магистърска програма “Нордистика”
 • Магистърска програма “Език, култура, превод” специалност Немска филология с избираем модул „Скандинавски езици”

 

Специалност АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ

 • Магистърска програма „Комуникация език, литература, медии“
 • Магистърска програма “Език и култура” – английски език
 • Магистърска програма "Конферентен Превод"
 • Магистърска програма "Превод"

 

Специалност ИСПАНСКА ФИЛОЛОГИЯ

 • Магистърска програма „Приложна лингвистика“
 • Магистърска програма „Семиотика, език и реклама“ (на английски език)

 

Специалност ПОРТУГАЛСКА ФИЛОЛОГИЯ

 • Магистърска програма „Приложна лингвистика“

 

Специалност Английска филология, Френска филология, Немска филология, Испанска филология, Италианска филология, Португалска филология, Класическа филология, Новогръцка филология, Румънска филология, Арабистика, Арменистика и кавказология, Индология, Иранистика, Китаистика, Кореистика, Тюркология, Японистика, Скандинавистика

 • Магистърска програма „Методика на чуждоезиковото обучение в междукултурна среда”

 

Специалност АРАБИСТИКА

 

Специалност ЯПОНИСТИКА

 • Магистърска програма "Японски език и култура"

Специалност КИТАИСТИКА

 • Магистърска програма "Междукултурна комуникация и превод с китайски и български език" – четири семестъра
 • Магистърска програма “Междукултурна комуникация и превод с китайски и български език” – два семестъра

 

Специалност КОРЕИСТИКА

 

Специалност ИНДОЛОГИЯ И ИРАНИСТИКА

 • Магистърска програма “Индийско и иранско културознание и обществознание”

 

Специалност ЮЖНА, ИЗТОЧНА И ЮГОИЗТОЧНА АЗИЯ

 

 

МЕЖДУФАКУЛТЕТНИ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

 

Специалност "ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ И ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ"

 

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 • MA Programme: Communication: Language, Literature, Mass Media (in English)
 • MA Programme: Language and Culture (in English)
 • MA Programme: Cultural Liaisons аnd Geopolitics оf the European Union (in English)
 • MA Programme: Europe and Asia: Cultural Diplomacy аnd Geopolitics оf the European Union
 • MA Programme: Semiotics, Language and Advertising (in English)-for specialists/ non-specialist

 

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ НА ФРЕНСКИ ЕЗИК

 • Магистърска програма " Francophonie, plurilinguisme et médiation interculturelle (en collaboration avecl’Université de Genève)"

 

 

Разнообраазна информация по студентски въпроси можете да намерите и на сайта на СУ “Св. Климент Охридски“.