Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Годишник на ФЖМК

   

Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski" - Faculty of Journalism and Mass Communication

Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

18annual

Годишникът е най-старото периодично издание на Софийския университет. Първият му том излиза през 1905 г. 100-те години на неговото съществуване доказват, че той е утвърдена, необходима и важна институция в научния живот на Университета. За преподавателите Годишникът е авторитетна трибуна, даваща им възможност да запознаят научната общност със своите търсения и постижения. Затова и всеки от факултетите на Софийския университет се грижи за редовното списване на своя Годишник. Факултетът по журналистика издава Годишник от 1982 г. Досега са излезли 26 тома и се готви двадесет и седмият. Годишникът на ФЖМК е достъпен онлайн в Central and Eastern European Online Library, както и в платформата Annual of Sofia University “St. Kliment Ohridski”

Цели и обхват на Годишника на ФЖМК

Годишникът на ФЖМК публикува научни изследвания - теоретични, емпирични и теоретико-емпирични, фундаментални или приложни; частни или комплексни; гледни точки; концептуални изследвания, базирани на хипотетични постановки и покриващи дискусии и сравнителни изследвания; обзори, предлагащи основен преглед или историческо изследване на някаква концепция или феномен. Разработките, които се публикуват, са от областите на: науките за комуникацията; на журналистиката и медиите и техните професионални страни – редакционна, организационна и технологична; на характеристиките на националните модели и реалности на функционирането на българските и чуждестранни медии; на различните знакови системи (вербална, визуална, аудиовизуална) и в различни формати и жанрове; на графичния дизайн; на творческите и културни индустрии; на дигиталните и онлайн платформи за комуникация; на създаването и излъчването на съдържания за печатни, радио- и телевизионни, онлайн медии, за информационни и PR агенции и свързани платформи; на връзките с обществеността; на интегрираните масови комуникации; на медийния мениджмънт, комуникационните технологии, организацията и управлението на комуникационни кризи.

Публикациите, резултат от изследователската работа на преподаватели и учени, могат да съдържат както фундаментални изследвания по теми, свързана с теорията, историята и трансформациите на комуникациите, журналистиката и медиите; с теорията, историята и стратегиите на публичната комуникация; с теорията, историята и развитието на книгоиздаването и редакционно-издателските дейности; с теорията и изследванията на управлението на съдържания и комуникационния мениджмънт или сравнителни теоретични разработки в сферата на медиите и комуникациите; така и практико-изследователски и приложни статии в сферата на медиите и журналистиката, пресжурналистиката, агенционната журналистика, фотожурналистиката, радиожурналистиката, телевизионната журналистика, онлайн медиите; връзките с обществеността, рекламата, интегрираните масови комуникации; книгоиздаването, редакционно-издателските дейности и практики, традиционното и дигитално публикуване; комуникационния мениджмънт и информационно-комуникационните технологии.

Приемат се ръкописи, които са съобразени с Изискванията за приемане и оформяне на ръкописите за Годишника на ФЖМК . Статиите и студиите се рецензират в съответствие със стандартите за оценка на постъпващите ръкописи чрез системата на двойносляпа проверка (double-blind peer review), описана в Процедурата за рецензиране. Авторите и редакционният съвет задължително спазват етичния кодекс, нормативните актове и правилника на СУ „Св. Климент Охридски“, както и Етичните правила на издателската дейност и злоупотребите (Publication ethics and publication malpractice). Редакционният съвет се придържа към международно приетите етични принципи и политики на публикуване на COPE (Committee on Publication Ethics). Томовете на Годишника на ФЖМК са търсени и ценени от професионалната общност и студентите и поради развитието на нови специалности във факултета. Към изданието проявяват интерес и други университети и департаменти, обучаващи студенти по масмедии и връзки с обществеността. Посредством Университетската библиотека Годишникът на ФЖМК се изпраща в над сто университета по света. Годишникът на ФЖМК е включен в Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране на НАЦИД. Признат е за индексиран в две световноизвестни бази данни: ГОДИШНИК НА СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ", Факултет по журналистика и масова комуникация ISSN 1311-4883 CEEOL ИНИОН РАН

Редакционна колегия на Годишника

Проф. д-р Веселина Вълканова (председател)
v.valkanova@uni-sofia.bg
Проф. д.н. Андреана Ефтимова
Проф. д-р Теодора Петрова
Проф. д-р Николай Михайлов
Доц. д-р Ефрем Ефремов
Редактор на изданията на ФЖМК
Гриша Атанасов
каб. 76, тел. 029308484, grisha1@gmail.com, g.atanasov@uni-sofia.bg
Приемно време 13 - 15 ч.

Материали за т. 28 на Годишника за 2021 г. се приемат до 31 март 2021 г.

Правила за приемане и отпечатване на ръкописите в Годишника на СУ "Св. Климент Охридски"

Изисквания за приемане и оформяне на ръкописите за Годишника на ФЖМК

Годишникът на ФЖМК в ПДФ формат - Репозиториум на НАБИС

Публикувани томове на Годишник на ФЖМК

ISSN 1311 - 4883 Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Факултет по журналистика и масова комуникация. Том 26, 2019 I

SSN 1311 - 4883 Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Факултет по журналистика и масова комуникация. Том 25, 2018

ISSN 1311 - 4883 Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Факултет по журналистика и масова комуникация. Том 24, 2017

ISSN 1311 - 4883 Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Факултет по журналистика и масова комуникация. Том 23, 2016

ISSN 1311 - 4883 Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Факултет по журналистика и масова комуникация. Том 22, 2015

ISSN 1311 - 4883 Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Факултет по журналистика и масова комуникация. Том 21, 2014

ISSN 1311 - 4883 Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Факултет по журналистика и масова комуникация. Том 20, 2013

ISSN 1311 - 4883 Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Факултет по журналистика и масова комуникация. Том 19, 2012

ISSN 1311 - 4883 Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Факултет по журналистика и масова комуникация. Том 18, 2011

ISSN 1311 - 4883 Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Факултет по журналистика и масова комуникация. Том 17, 2010

ISSN1311 - 4883 Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Факултет по журналистика и масова комуникация. Том 16, 2009

ISSN 1311 - 4883 Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Факултет по журналистика и масова комуникация. Том 15, 2008

ISSN 1311 - 4883 Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Факултет по журналистика и масова комуникация. Том 14, 2007

ISSN 1311 - 4883 Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Факултет по журналистика и масова комуникация. Том 13, 2007

ISSN 1311 - 4883 Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Факултет по журналистика и масова комуникация. Том 12, 2006

ISSN 1311 - 4883 Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Факултет по журналистика и масова комуникация. Том 11, 2005

ISSN 1311 - 4883 Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Факултет по журналистика и масова комуникация. Том 10, 2004

ISSN 1311 - 4883 Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Факултет по журналистика и масова комуникация. Том 9, 2003

ISSN 1311 - 4883 Годишник на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Факултет по журналистика и масова комуникация, Т. 8, Книга 1 – Нови медии, 2002

ISSN 1311 - 4883 Годишник на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Факултет по журналистика и масова комуникация, Т. 8, Книга 2- Връзки с обществеността и реклама, 2002

ISSN 1311 - 4883 Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Факултет по журналистика и масова комуникация. Том 7, 2001

ISSN 1311 - 4883 Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Факултет по журналистика и масова комуникация. Том 80, 1990

ISSN 1311 - 4883 Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Факултет по журналистика и масова комуникация. Том 78, 1987

ISSN 1311 - 4883 Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Факултет по журналистика и масова комуникация. Том 75, 1986

ISSN 1311 - 4883 Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Факултет по журналистика и масова комуникация. Том 74, 1983

ISSN 1311 - 4883 Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Факултет по журналистика и масова комуникация. Том 73, 1982

Нови книги

Веселина Вълканова. Медии&Уеб дизайн. Култура и функционалност на онлайн комуникацията. С., Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2019

Антоан Божинов. Авторски свидетелства. С., Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2019

Ясен Бориславов. Българският сатирично-хумористичен печат между двете световни войни. С., 2019

Здравка Константинова. Българската журналистика (1842–1944). Актуални ракурси. (Второ допълнено издание). С., Издателство „Авангард прима”, 2018

Андреана Ефтимова. Регистри в журналистическия дискурс. С., Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018

Мария Нейкова. Ралица Ковачева. Медиатизираното измерение на външната политика. С., Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2017

Ралица Ковачева. Център и периферия на европеизираните публични сфери. С., Сиела, 2017

Снежана Попова. Медиен разказ. С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2017

Петранка Филева. Медийна икономика. С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2017

Мария Нейкова. Монолог или диалог? Противоречивият свят в обектива на глобалните телевизии. С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2016

Андреана Ефтимова. Двойственият език в медиите: езикът на политическата коректност vs езика на омразата. С., Просвета, 2016

Венцеслав Бондиков. Методи за изследване на комуникацията в интернет. С., Холотера, 2016

Христо Кафтанджиев. Митологичните архетипи в комуникациите. С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2015.

Здравка Константинова. Българската журналистика (1842–1944). Актуални ракурси. С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2015.

Ясен Бориславов. Естествена история на българския смях. С., Книгоиздателска къща Труд, 2014.

Веселина Вълканова. Дизайн на книгата. С., Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2014

Чавдар Христов. Войната на идеите. С., Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2014

Андреана Ефтимова. Медиен език и стил. С., Университетското издателство „Св. Климент Охридски”, 2014

Веселина Вълканова. Медиен дизайн. Креативност, консистентност и комуникация на модерните списания. С., Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2013

Алберт Бенбасат. Алиса в дигиталния свят. С., Кралица Маб. 2013

Любомир Стойков. Facebook комуникация: Виртуални есета и коментари. С., Алма комуникация. 2013

Милена Цветкова. Цитирането: стандарт и стил. С., Библиоскоп, 2013

Милена Цветкова. Наука със стил: писане на дипломен проект. С., Ентусиаст, 2013

Милена Цветкова. Книгата като медия. С., Ентусиаст. 2012

Грета Дерменджиева. Онлайн журналистика. Медиите в дигиталния свят. С., Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2012

Академична фото книга на Факултета по журналистика и масова комуникация при Софийския университет "Св. Климент Охридски" (2013-2016)

Научни сборници

ISBN 978-954-07-4122–2 МЕДИИ И КОМУНИКАЦИЯ. Юбилеен сборник 40 години Факултет по журналистика и масова комуникация. София: Университетско издателство Св. Климент Охридски, 2016. – 428 с.

ISBN 978-954-07-3775-1 Константинова, Здравка, Милко Петров, Мария Дееничина (състав.). ОТ ВЕК НА ВЕК, ОТ СЛОВО КЪМ СЛОВО. Сборник в чест на проф. дин Филип Панайотов. София: Университетско издателство «Св. Климент Охридски», 2014. – 376 с.

ISBN 978-954-07-3387-6 Бенбасат, Алберт (състав.). КНИГАТА ВЪВ ВИРТУАЛНИЯ СВЯТ. Сборник с доклади от научния семинар по книгоиздаване (4 дек. 2010). София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2012. – 204 с.

ISBN 978-954-07-3024-0 КУЛТУРА, МЕДИИ, ПУБЛИЧНОСТ. Сборник от конференцията, посветена на 50-годишнината на в. "Култура". София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2010. – 396 с.

ISBN 978-954-07-2817-9 МЕДИИ,КОМУНИКАЦИЯ,ОБЩЕСТВО. Изследвания на докторанти от ФЖМК.София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2009. – 372 с.

ISBN 978-954-07-2983-1Бенбасат, Алберт (състав.). КНИГОИЗДАВАНЕ И МЕДИИ. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2009. – 136 с.

ISBN 978-954-07-2708-0 Ангов, Константин, Снежана Попова, Тотка Монова (състав.). VIVA VOX. ЮБИЛЕЕН СБОРНИК В ЧЕСТ НА ПРОФЕСОР ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ (Университетска библиотека № 478). София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2008. – 296 с.

ISBN 978-954-323-392-2 Нейкова, Мария, Петранка Филева, Мария Попова (състав.). ЖУРНАЛИСТИ ПО ТЕОРИЯ, ЖУРНАЛИСТИ НА ПРАКТИКА. МЕДИЙНОТО ПРОИЗВОДСТВО: БУТИК И КОНФЕКЦИЯ В МЕДИИТЕ. Дневник на Втория медиен панаир 10–14 декември 2007 г. София: ФЖМК, 2008. – 302 с.

ISBN 978-954-323-332-8 Нейкова, Мария, Здравка Константинова, Искра Баева, Мария Дееничина (състав.). ИСТОРИЯТА В МЕЖДУНАРОДНАТА ПОЛИТИКА: УПОТРЕБИ И ЗЛОУПОТРЕБИ. София: Авангард Прима, 2008. – 178 с.

ISBN 978-954-07-2487-4 Бенбасат, Алберт, Веселина Вълканова (състав.). БИЗНЕС СРЕДА НА КНИГАТА. София: Св. Кл. Охридски, 2007. – 200 с.

ISBN 978-954-616-177-2 Нейкова, Мария, Петранка Филева, Мария Попова (състав.). ЖУРНАЛИСТИ ПО ТЕОРИЯ, ЖУРНАЛИСТИ НА ПРАКТИКА. Дневник на Първия медиен панаир, 11–15 декември 2006 г. София: ФЖМК, ГорексПрес, 2007. – 216 с.

ISBN 978-954-8194-73-0 Златева, Минка, Дияна Петкова (състав.). КОМУНИКАЦИЯ, СПОРТ И КУЛТУРА. София: ФЖМК, 2007. – 360 с.

ISBN-10: 954-07-2307-8, ISBN-13: 978-954-07-2307-5 Константинова, Здравка, Минка Златева (състав.). ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ И ТРАДИЦИИ. 110 ГОДИНИ ОРГАНИЗИРАНО ЖУРНАЛИСТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ. София: Св. Кл. Охридски, 2006. – 140 с.

ISBN-10: 954-07-2304-3, ISBN-13: 978-954-07-2304-4 Константинова, Здравка, Милко Петров, Мария Дееничина (състав.). БЪЛГАРСКАТА ЖУРНАЛИСТИКА 160 ГОДИНИ: МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ, ПЕРСПЕКТИВИ. Научни студии, статии, съобщения. София: Св. Кл. Охридски, 2006. – 298 с. ISBN-10: 954-07-2441-4,

ISBN-13: 978-954-07-2441-6 Ангов, Константин (състав.). СЕДЕМДЕСЕТ ГОДИНИ БЪЛГАРСКО РЕГИОНАЛНО РАДИО. София: Св. Кл. Охридски, 2006. – 184 с. ISBN-10: 954-8194-72-4,

ISBN-13: 978-954-8194-72-3 Златева, Минка, Тодор Петев (състав.). ПУБЛИЧНА КОМУНИКАЦИЯ, ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ДЕМОКРАЦИЯ. София: ФЖМК, 2006. – 456 с.

ISBN 954-91348-5-7 Петев, Тодор, Минка Златева, Соня Алексиева (състав.). ЮБИЛЕЙНА КНИГА. ПЪРВОТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ. ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТА ЗА ДЕМОКРАЦИЯ (1995–2005). София: ПР Туризъм Консулт, 2005. – 156 с.

ISBN 954 – 8194 – 65 -1 Златева, Минка, Тодор Петев, Орлин Спасов (състав.). Европейска интеграция и интеркултурна комуникация. 2004 ISBN 954 – 8194 – 63 Попова, Снежана (състав.). Журналистиката – свобода и отговорност. 2004

ISBN 954 – 8194 – 68 - 6 Цветкова, Милена (състав.). Марко Семов – Био-библиография. 2004 ISBN 954 – 8194 – 62 - 7 Цветкова, Милена. Веселин Димитров: Био-библиография. 2004

ISBN 954 – 8194 – 64 - 3 Цветкова, Милена. Андрей Пантев: Био-библиография. 2004

ISBN 954 - 8194 – 59 Златева, Минка, Тодор Петев (съст.). Медии и пъблик рилейшънс: Проблеми на образованието и практиката. Състав. 2003

ISBN 954 – 8194 – 56 - 2 Media and Public Relations . 2002 ISBN 954 – 8194 – 53 Пъблик рилейшънс и новите медии в процеса на социална трансформация. Състав. Т. Петев. 2002

ISBN 954 – 8194 – 54 - 6 Политика, медии и Европейски съюз. 2002 ISBN 954 – 8194 – 55 Продължаващо образование, медии, глобализация. Ред. В. Димитров. 2002

ISBN 954 – 8194 – 45 - 7 Журналистиката днес и утре – 3. 2001 ISBN 954 – 8194 – 47 Европейската интеграция и медиите. Състав. М. Миланов. 2001

ISBN 954 – 8194 – 50 - 3 Управление и законодателство на електронните медии. 2001 ISBN 954 – 8194 – 52 Първи алманах на списание “Медиа и реклама”. 2001 ISBN 954 – 8194 – 38 - 4 Медии и митове. 2000 ISBN 954 – 8194 – 41 - 4 Гражданско общество и медии. Ред. В. Димитров. 2000