Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Любомир Георгиев Кюмюрджиев, Исторически факултет

Аудитория № 40, Южното крило на Ректората.

Публична защита на дисертационния труд на Любомир Георгиев Кюмюрджиев на тема: „Индианските“ организации в Европа /Етнографско изследване върху групи за културно-исторически възстановки", за присъждане на образователна и научна степен „доктор”; Професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата /Етнология на прехода/. Редовен докторант, отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: проф. д-р Мира Николаева Маркова

 

Автореферат БГ / EN

Рецензии:

Становища: