Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Исторически факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по професионално направление 2.2. История и археология (Българска историография – Историческа периодика), обявен в ДВ, бр. 96 от 19.11.2021 г.

   

Кандидат: доц. д-р Тодор Александров Попнеделев