Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Специалности / Магистърски програми / Биологически факултет / Биотехнологии / Генно и клетъчно инженерство (задочно обучение)

   

Магистърска програма, ръководена от катедрите:
Генетика
Биохимия
Физиология на растенията

Ръководител: доц. д-р Светослав Димов
Тел.: (02) 8167 342
е-mаil: svetoslav@biofac.uni-sofia.bg

Секретар: гл. ас. д-р Славил Пейков
e-mail: spejkov@biofac.uni-sofia.bg

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: задочно (обучение срещу заплащане)
Прием:зимен семестър

1. Насоченост и образователни цели

Магистърска програма Генно и клетъчно инженерство е насочена към завършилите бакалавърска степен студенти в областта на биотехнологиите и биологическите науки. Чрез нея се дава възможност на студентите да задълбочават и разширяват знанията си в областта на молекулярната биология, които са базисни за авангардните биотехнологии и представлява гъвкава комбинация от различни модули. По този начин се постига успешното й адаптиране в тази бурно развиваща се област и се осигурява обучение по непрекъснато променящия се методичен арсенал.

2. Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.)
В учебния план на МП Генно и клетъчно инженерство са включени задължителни дисциплини с теоретико-приложен характер, включително и дисциплини, осигуряващи разглеждане на дискусионни проблеми на съвременната биотехология. Предвиден е и пакет от избираеми курсове (минимум по един във всеки семестър), които се актуализират ежегодно в зависимост от световните тенденции в молекулярно-биологичната наука. Обучението в магистратурата акцентира върху практическата подготовка с оглед завършилите магистри да могат да се включват при разработки на високи технологии в медицината (диагностиката и терапията) и в различни биотехологични приложения. Развиването на научно-изследователски подход на новоизграждащите се специалисти се базира на дисциплини със семинарен и експериментален характер и разработване на дипломни работи по актуални тематики.

3. Професионални компетенции
Магистрите, завършили МП Генно и клетъчно инженерство, специалност Биотехнологии в СУ „Св. КлиментОхридски” придобиват знания, умения и компетенции, които им дават възможности да:

 

  • Могат да прилагат съвременните генно-инженерни методи: ДНК- анализ, генни манипулации, хибридомни технологии, клетъчни култури, трансгенни организми.
  • Прилагат тези знания и умения за разработване на биотехнологии за производства на рекомбинантни продукти за диагностиката, биомедицинската практика, селското стопанство, в производството на разнообразни фармакологични препарати и др;
  • Получават и използват биотехнологични продукти;
  • Творчески да контактуват с други сродни специалисти, имащи отношение към различните аспекти на Биотехнологиите;
  • Ръководят научни и производствени звена и колективи, работещи в областта на Биотехнологиите.

 

4. Професионална реализация
Успешно завършилите магистри в МП Генно и клетъчно инженерство могат да се реализират професионално у нас и в чужбина като ръководители, експерти, изследователи и консултанти както в образователни и научни институции, занимаващи се с фундаментални и приложни изследвания, така и в държавни и частни фирми и лаборатории, производители на биотехнологични препарати, в лаборатории по криминалистика или в търговски фирми, работещи с биотехнологични продукти. Завършилите магистри имат възможност да се включат в различни български и европейски програми за специализация и/или да продължат образованието си в образователна и научна степен Доктор.