Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Катедри и самостоятелни звена / Катедри / Генетика

   
New Image

ВрИД Ръководител: доц. д-р Светослав Димов

каб. 367
тел. (02) 8167 342
e-mail: svetoslav@biofac.uni-sofia.bg

Катедрата по "Генетика" е основана с решение на Академическия съвет на СУ "Св. Климент Охридски" през 1974 г., като преди това дисциплината "Генетика" се е преподавала в съществуващата по онова време Катедра "Обща биология". Лекции по генетика се четат още преди Биологическият факултет да бъде обособен като самостоятелен - от учебната 1957/1958 г., а практическите занятия са въведени 10 години по-късно. Непосредствено след създаването ѝ, катедрата се ръководи от ст.н.с. д.б.н. Йордан Дечев и проф. Стефан Стефанов, а през 1975 г. за ръководител е избран проф. Георги Константинов, който я утвърждава като самостоятелно научно-изследователско звено в Биологическия факултет.

 

През 1989 г. той е наследен за една година от доц. Александър Горанов. В периода 1990-1999 г. ръководството е поверено на доц. Кирил Ралчев. След неговото напускане за една година катедрата се ръководи от ИД ръководител доц. Борис Бакалов, а през 2000 г. е избран за ръководител проф. Севдалин Георгиев, който заема поста в продължение на два мандата. За периода 2008 - 2012 г. постът се заема от проф. Гинка Генова, която е заместена от ИД ръководител проф. Христо Гагов. През 2013 г. за ръководител е избран доц. Светослав Димов.

g-6

Колективът на катедра „Генетика“,малко след нейното основаване в Ботаническата градина на СУ в бившата сграда на Биологически факултет (понастоящем Факултет по журналистика и масова комуникация)

С историята на катедрата, освен изброените вече ръководители, се свързват имената на известни български генетици като доц. Георги Рукмански, доц. Росица Белчева, д-р Елка Янкулова, д-р Петко Петков, д-р Теодора Георгиева, д-р Йордан Йорданов и др.

След основаването ѝ, Катедра "Генетика" се развива бързо по отношение на кадровия и научен потенциал, като достига през 80-те години до своеобразен апогей - в нея работят 1 професор, 5 доцента и 4 асистента, от които всички с докторска степен. В началото на 90-те години, поради социалните трусове в страната, водещи до хронична липса на финансиране на научно-изследователската дейност, основната част от младите преподаватели и защитили докторанти заминават за чужбина, където се реализират изключително успешно, заемайки престижни позиции в едни от най-реномираните научни центрове. Кризата е преодоляна по време на двата мандата като ръководител на проф. Севдалин Георгиев, когато броят на хабилитираните преподаватели достига четири, а на нехабилитираните - шест. Това е също така и период, през който част от новоназначените нехабилитирани преподаватели започват работа по докторските си дисертации.

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

Понастоящем в Катедра "Генетика" се извършва научноизследователска дейност в следните направления:

  • Генетика на развитието, неврогенетика и епигенетика с моделен обект Drosophila melanogaster;
  • Молекулярна генетика и цитогенетика при житни растения;
  • Изследване на молекулни механизми на карциногенезата с използване на моделен обект дрожди Saccharomyces cerevisiae;
  • Молекулни маркери за определяне на МКБ и изследване на пробиотични свойства;
  • Биоинформатика;
  • Синтетична биология;
  • Конструиране на нови вектори за алтернативни начини на клониране.

Обособени са специализирани учебно-научни лаборатории по цитогентика, по генетика на микроорганизмите, по молекулно клониране и по синтетична биология. Едни от големите проекти в последните години, в които участват или се ръководят от преподаватели от катедрата, са „Устойчиво развитие на съвместния геномен център – Акроним: JGC SusDev” към ФНИ, един проект по Програма „Рила” за българо-френско научно сътрудничество, както и два проекта към ЕСФ - "Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентноспособен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми" и "Развитие и обучение на млади изследователи по програми, насочени към изучаване на структурната и функционална организация на еукариотния геном".

В последните 5 години в катедрата са защитени 4 дисертации, 2 са в процес на изработка и 1 в процедура на защита.

g-1
g-2
g-3
Провеждане на практически занятия по генетика По време на занятия по молекулярна генетика Дрозофилната лаборатория. Поддържа колекция от 912 линии Drosophila, 22 от които са синтезирани тук

КУРСОВЕ ОТ БАКАЛАВЪРСКАТА СТЕПЕН НА ОБУЧЕНИЕ, В КОИТО УЧАСТВАТ ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ НА ОТ КАТЕДРАТА

Задължителните за всички специалности курсове по "Обща генетика" се четат с титуляри проф. Гинка Генова, доц. Маргарита Пешева, доц. Недялка Харизанова и гл. ас. д-р Олга Кръстанова. Освен тях, катедрата извежда задължителните курсове по "Въведение в генното инженерство" за спец. "Биотехнологии" с титуляр доц. Светослав Димов и по "Молекулярна генетика" за спец. "Молекулярна биология" с титуляри доц. Светослав Димов и доц. д-р Роберт Пенчовски. В бакалавърските програми Катедра "Генетика" участва и с три избираеми курса: "Генетика на бактериите" за спец. "Молекулярна Биология" и "Биотехнологии" с титуляр доц. Маргарита Пешева, "Въведение в генното инженерство" за спец. "Молекулярна биология" с титуляр доц. Светослав Димов и "Цитогенетика" за спец. "Биология" с титуляр гл. ас. д-р Тереза Декова.

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ, В ЧИЕТО ИЗВЕЖДАНЕ УЧАСТВАТ ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ КАТЕДРАТА

  • Генетика и геномика. Катедрата участва със задължителните курсове Геномика, Генетика и селекция на микроорганизмите, Хромозоми и епигенетика, Генетика на развитието, Генно инженерство, Неврогенетика, Генетичен анализ, Биоинформатика и молекулна еволюция, Генетика на човека и Генетика на рака и избираемите курсове Синтетична биология и Генетика на соматичните клетки.
  • Генно и клетъчно инженерство. Катедрата участва със задължителните курсове Генно инженерство, Молекулни маркери, Биоинформатика и молекулна еволюция, Геномика и Синтетична биология и избираемите курсове Генетика на развитието, Неврогенетика, Генетика на рака и Хромозоми и епигенетика.
g-4

Провеждане на експеримент в Лабораторията по генетика на микроорганизмите

g-5

Лабораторен цикъл от занятия по цитогенетика за студентите от магистърската програма към катедрата

СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Преподаватели от Катедра "Генетика" участват периодично с лекции по Генетика за извеждането на различни форми на следдипломна квалификация - "Приложна генетика" и "Медицинска генетика". Съществува възможност в рамките на СДК да бъдат организирани от катедрата и краткосрочни специализирани квалификационни курсове.

КРИТЕРИИ за допускане до защита на дипломна работа в Катедра „Генетика“, Биологически ф-т на СУ „Св. Климент Охридски“ на студенти от ОКС „Бакалавър“