Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Специалности / Магистърски програми / Биологически факултет / Молекулярна биология / Генетика и геномика (за неспециалисти) летен прием

   

Ръководител: гл. ас. д-р Димитрина Георгиева
тел.: (02) 8167 357
е-mаil: d.georgieva@biofac.uni-sofia.bg
Секретар: гл. ас. д-р Мартина Трайковска
е-mаil: m_traykovska@biofac.uni-sofia.bg

Форма на обучение: редовно, платено обучение
Срок на обучение: 4 семестъра
Прием: летен семестър (документи за кандидатстване се приемат през м. януари, начало на обучението от летен семестър)

Насоченост, образователни цели

Магистърската програма по Генетика и геномика за неспециалисти е предназначена за бакалаври с не-биологично образование от професионални направления: Педагогически науки (Педагогика на обучението по всички природни науки, различни от Биология), Хуманитарни науки (История и Археология), Социални, стопански и правни науки (Психология, Обществени комуникации и информационни науки, Право, Икономика), Природни науки (Физически науки, Химически науки, Науки за Земята, Математика, Информатика и компютърни науки), Технически науки (Машинно инженерство, Електротехника, електроника и автоматика, Комуникационна и компютърна техника, Химични технологии, Биотехнологии, Хранителни технологии, Общо инженерство), Аграрни науки и ветеринарна медицина (Растениевъдство, Растителна защита ,Животновъдство, Ветеринарна медицина, Горско стопанство), Здравеопазване и спорт (Медицина, Стоматология, Фармация, Обществено здраве, Здравни грижи, Спорт), Сигурност и отбрана (Национална сигурност, Военно дело)

А. Общи изисквания – знания и умения.

Лични и професионални интереси в областта на Генетика или/и Молекулярна биология, осигуряващи достатъчна лична мотивация за професионална реализация и кариерно израстване в областите, където са необходими професионални познания в тези области.

Б. Специални изисквания – знания и умения.

  • да владеят английски език, в степен, която да им позволява да се запознават с научна литература, да извличат и резюмират основни постижения в научната област.
  • да имат компютърни умения, позволяващи им да обработват получените експериментални резултати, да ги представят графично и вербално.

Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.)

Тази квалификационна характеристика дава квалификация по специалност “МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ”, от професионално направление “БИОЛОГИЧНИ НАУКИ”, Биологически факултет. Програмата има 2-годишна продължителност на действие, считано от датата на утвърждаването й. Квалификационна характеристика се използва при професионалното ориентиране на кандидат-студентите относно даваните от магистърската програма възможности, при организиране на подготовката на кадри с висше образование и при определяне структурата и съдържанието на дейностите по повишаване на квалификацията на кадрите.

Продължителността на обучение е 4 (четири) семестъра (2 години) и обхваща:

1 семестър (летен) – изучаване на дисциплини от бакалавърската степен на обучение, необходими за добиване на фундаментални познания в областта на Генетиката и Молекулярната биология.

2 и 3 семестър – изучаване на дисциплини, на базата на които завършилите магистри да могат да разработват експериментални задачи с използване на генетични и молекулярнобиологични методи, като съвременни молекулярно-генетични, генноинженерни методи: ДНК- анализ, генни манипулации и др. Да прилагат тези знания в диагностиката, биомедицинската практика, селското стопанство, в производството на разнообразни фармакологични препарати, да участват в реализирането на високи технологии и др. Познанията на бъдещите магистри ще им дадат възможност да познават задълбочено молекулните механизми, протичащи в живите организми, да познават съвременните методични подходи за анализ на тези механизми и да могат творчески да подхождат при анализа на генетичната основа на редица непознати или слабо изучени процеси в живата клетка.

4 семестър – разработване на дипломна теза

Професионални компетенции

А. Дипломираните кадри могат да се реализират професионално у нас и в чужбина, както в научно-изследователски звена, така и в производствени лаборатории, фирми, производители на биохимични препарати, в лаборатории по криминалистика, могат да упражняват преподавателска дейност в средни училища и колежи (при допълнително взети модули) и навсякъде, където се изисква генетична и молекулярно-биологична подготовка. Учебни заведения, научно-изследователски звена, диагностични и контролни лаборатории, фирми за производство и предлагане на биологично активни вещества, различни звена на хуманната медицина (генетика на човека), селскостопански поделения от различен тип, лаборатории по криминалистика.

Б. Прилагане на придобитите знания и умения в научни и референтни лаборатории и учебни институции с генетична, геномна и молекулярнобиологична дейност.

Магистрите, завършили магистръската програма по Генетика и геномика за неспециалисти придобиват следните компетенции:

  • Задълбочени познания върху генетиката и молекулните механизми, протичащи в живите организми
  • Усвоени съвременните методични подходи за генетичен, молекулярно-биологичен и биоинформатичен анализ на тези механизми
  • Възможност за творчески подход при анализа на генетична и молекулярно-генетична основа на редица непознати или слабо изучени процеси в живата клетка
  • Възможност за разработване на експериментални задачи с използване на генетични и молекулярно-биологични методи в областта на геномиката, транскриптомиката и метаболомиката.
  • Умения за практическо приложение на придобитите знания в диагностиката, медико-генетичната практика, селското стопанство, в производството на разнообразни фармакологични препарати, да участват в реализирането на високи технологии и др.
  • Умения за работа в екип, взимане на решения и инициативност