Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Ваня Величкова Карчина, Богословски факултет

Заседателна зала на Богословски факултет

 

Защита на докторска дисертация на Ваня Величкова Карчина на тема: „Християнската любов към ближния в съвременния секуларен контекст: Проблеми и предизвикателства” за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.4 – Религия и Теология

 

Председател на научното жури: проф. д-р Клара Тонева

 

Автореферат

 

Рецензии:

Становища: