Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Магдалена Вихренова Влахова-Велева, Стопански факултет

Зала 215, блок 3, Стопански факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ (с възможност за онлайн)

 

Защита на дисертационен труд на задочен докторант Магдалена Вихренова Влахова-Велева „Управление на рисковете при приемането на страна членка на ЕС в икономическия и паричен съюз“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по ПН 3.8 Икономика, ДП „Икономика и управление (Индустрия)“.

 

Председател: доц. д-р Калоян Иванов Ганев

 

 

Рецензии:

 

Становища: