Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Ивелина Георгиева Георгиева, Факултет по журналистика и масова комуникация

Защита на докторска дисертация на тема: „Демографско развитие – институционални и медийни конфликти” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Медии и комуникации – Вътрешна политика и медии), редовен докторант. Отчислена с право на защита.

Научен ръководител: проф. д-р Луливера Кръстева

Председател на научното жури: доц. д-р Мария Попова

Автореферат

Рецензии

Становища