Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Борис Росенов Стоянов, Факултет по журналистика и масова комуникация

Защита на докторска дисертация на тема: „Дигитална комуникация и политическо влияние – нравственият смисъл на комуникационните технологии” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Медии и комуникации – Връзки с обществеността), редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Научен ръководител: проф. д-р Николай Михайлов

Председател на научното жури: доц. д-р Дияна Петкова

Автореферат

Рецензии:

  • чл.-кор. проф. дфн Ангел Стефанов BG / EN
  • доц. д-р Симеон Василев BG / EN

Становища:

  • проф. дсн Добринка Пейчева BG / EN
  • доц. д-р Дияна Петкова BG / EN
  • доц. д.н. Стоян Ставру BG / EN