Начало / Образование / Следдипломна квалификация

   

краткосрочни и дългосрочни курсове, осъществявани от научно-преподавателския състав на факултетите на Университета

Програми за следдипломна квалификация (СДК):

 • курсове за учители по чужд език /предварителен конкурс по език/
 • курсове по ранно чуждо езиково обучение /предварителен конкурс за владеене на езика/ - контакти
 • психология /организационна, трудова, социална, педагогическа, психология на развитието, образованието и културата, клинична и консултативна/ - контакти
 • специална педагогика /слухово-речева рехабилитация, педагогика на зрително затруднение, педагогика на деца с интелектуална недостатъчност/ - контакти
 • квалификационни курсове за лечение на деца с церебрална парализа - контакти
 • курсове за допълнителна квалификация "учител" и "учител по..." - контакти
 • дългосрочни и краткосрочни програми в социалната сфера и в сферата на образованието - контакти
 • курсове за продължаваща квалификация на педагогическите специалисти /придобиване на кредити/, организирани от ФНПП
 • квалификации с педагого-психологическа насоченост за присъждане на трета професионално-квалификационна степен
 • индивидуална квалификация по научни направления от биология, химия, физика
 • индивидуална квалификация в различни области на правото
 • квалификация по международни програми /групови/ - www.eurolaw-bg.blogspot.com
 • квалификациони курсове, провеждани съвместно с други организации, учебни центрове и фирми
 • квалификационни курсове по Public Relations and Advertisement; радиожурналистика, телевизионна журналистика и други - контакти
 • школа по журналистика – професионално обучение след средно образование - контакти