Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Следдипломна квалификация

   

Факултетът по химия и фармация обявява прием

в Следдипломна квалификация в присъствена интензивна форма

за придобиване на допълнителна квалификация по „Оценка на безопасност на козметични продукти" съгласно Регламент ЕО 1223/2009г.

 

Обучението ще се проведе във Факултета по химия и фармация от 14 до 20 февруари 2024 г.

Такса за обучение: 750 лв.

Срок за подаване на документи: 22 – 29 януари 2024 г.

Необходими документи: копие от диплома, подписан договор (бланката се получава от инсп. Здравка Тошева), и копие от платежно нареждане за платена такса.

 

Таксата се превежда на посочената банкова сметка:

БНБ - централно управление

IBAN: BG19 BNBG 9661 3100 1747 01

BIC: BNBGBGSD

Основание за превод: СДК Оценка на безопасност

 

Програма

Цел на следдипломното обучение е да осъвремени познанията на участниците за основните определения, термини, правила и норми в козметиката; европейското и националното козметично законодателство; научно-практическите и регулаторни взаимоотношения в областта на козметичните продукти; да подобри познанията на участниците за „жизнения цикъл" на козметичните продукти - изисквания към/за производство на козметика, пускане на пазара, надзор, задълженията на отговорните лица в областта на козметиката, показателите за безопасност на козметичните продукти, токсикология, микробиология, добра производствена практика, клинични изпитвания, контрол, санкции, и др. Програмата на курса включва лекции и практически занимания по всички аспекти на оценката за безопасност на козметични продукти.

 

Допълнителна информация:

Проф. Емил Христов, e-mail: fheh@chem.uni-sofia.bg

Доц. Кръстанка Маринова, e-mail: KM@lcpe.uni-sofia.bg

Инсп. Здравка Тошева, e-mail: ZTosheva@chem.uni-sofia.bg; тел: 02 8161 660

..........................................

Факултет по химия и фармация предлага следните възможности за следдипломна квалификация:

 

Наименование Вид Продължителност
1. Атомноабсорбционна спектрометрия индивидуално обучение 2 месеца
2. Газова хроматография индивидуално обучение 2 месеца
3. Високоефективна течна хроматография индивидуално обучение 2 месеца
4. Газова хроматография - масспектрометрия индивидуално обучение 2 месеца
5. Инфрачервена спектроскопия индивидуално обучение 2 месеца
6. Основни понятия и правила при работа с радиоактивност индивидуално обучение 30-60 часа

Забележка: След провеждане на консултация, в зависимост от интересите на всеки кандидат, се изготвя индивидуален план за обучение.

Следдипломна квалификация (СДК) в СУ

 

За контакти:

Инспектор СДК:

Здравка Тошева

Факултет по химия и фармация

бул. „Дж. Баучер” 1

стая 103, сл. тел. 8161 302

e-mail: ZTosheva@chem.uni-sofia.bg