Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Аналитична химия / Учебно-научни лаборатории / Учебно-научна лаборатория по Следови анализ: ИСП техники и радиоаналитични методи

   

Ръководител

доц. д-р Валентина Любомирова

Тел.: +3592-8161298;

E-mail: vlah@chem.uni-sofia.bg

 

Членове на лабораторията

проф. дхн Румяна Джингова

RDjingova@chem.uni-sofia.bg

доц. д-р Боян Тодоров

B.Todorov@chem.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Бойка Златева

ahbz@chem.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Вероника Михайлова

ahvm@chem.uni-sofia.bg

докторант Ива Беловеждова

ivab94@gmail.com

 

Научни направления

 • Развитие и приложение на ИСП техники за изследване на обекти от околната среда, археологически проби
 • Специационен анализ
 • Радиоекология
 • Аналитична химия на околната среда
 • Биомониторинг
 • Йономика
 • Белязани и хелатни комплекси с радионуклиди за диагностични и терапевтични радиофармацевтици
 • Археометрия

Проектна дейност – (научно-изследователски проекти през последните 5 години)

 1. Приложение на аналитични методи за количествена оценка на неутронно-томографски данни от културно-исторически обекти. МААЕ – Виена (2012-2015)
 2. Състав на метални коланни принадлежности от времето на преселението на народите, ФНИ-МОМН (2016-2019)
 3. Център за компотентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика", BG05M2OP001-1.002-0019 (2017-2023)
 4. Национална Научна Инфраструктура (2017-2023), Разпределена инфраструктура от центрове за производство и изследване на нови материали и техните приложения, както и за консервация, достъп и е-съхранение на артефакти (Инфрамат 1)
 5. Доспехите на тракийските войни: Комплексно интердисциплинарно изследване на бронзово предпазно въоражение от Тракия, ФНИ-МОМН (2018-2021)
 6. Изследване на възможностите на [4+2] циклоприсъединяване за радиомаркиране на биоактивни молекули с 18F-FDG, чрез нови бифункционални съединения, КП-06-Н-29/4 – ФНИ, (2019-2022)

Научно сътрудничество

 • Проф. д-р Бернд Маркерт, EISN – Германия
 • Проф. д-р Ану Айраксинен, Университет Хелзинки, Финландия
 • Проф. д-р Ернст Перницка, Университет Тюбинген, Германия
 • Доц. Анжело Аугустин, Университет Торино, Италия

Избрани публикации от последните 5 години

 • V. Lyubomirova, V. Mihaylova and R. Djingova, Effects of soil properties and anthropogenic activity on the transfer of 52 elements in the system soil/Taraxacum officinale, J. Soils Sediments, 2015, 15(7), 1549-1557.
 • Valentina Lyubomirova, Rumyana Djingova, Ivelin Kuleff, Comparison of analytical techniques for analysis of archaeological bronze, Archaeometry, том:57, брой:4, 2015, стр.677-686.
 • Valentina Lyubomirova, Rumyana Djingova, Determination of Se in Bulgarian commercial flour and bread, Comptes Rendus de L'Académie Bulgare des Sciences, том:68, брой:7, 2015, стр.847-852
 • Valentina Lyubomirova, Žiga Šmit, Helena Faifar, Boika Zlateva, Rumyana Djingova, Ivelin Kuleff, Characterization of the chemical composition of medieval glass finds from South Bulgaria, Mediterranean Archaeology and Archaeometry, том:15, брой:2, 2015, стр.257-275.
 • V. Lyubomirova, B. Todorov, R. Djingova, Application of Laser Ablation Inductively
  Coupled Plasma Mass Spectrometry for soil analysis: A novel procedure for sample
  preparation, Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci., 2016, 69(3), 275-282.
 • V. Lyubomirova, Ž. Šmit, H. Fajfar, I. Kuleff, Determination of the chemical composition of medieval glazed pottery from Drastar (Bulgaria) using PIXE/PIGE and LA-ICP-MS , ArcheoSciences, revue d’archéométrie, 2017, 41(1), 69-82.
 • B. Zlateva, D. Lesigyarski, L. Traykova, V. Mihaylova, Chemical composition of buckles dated from 3th to the 7th C found in North-Eastern Bulgaria, Mediterranean Archaeology & Archaeometry, Vol .19, No 1 and has the following DOI: 10.5281/zenodo.2585996.
 • . Galina Yotova, Boika Zlateva, Sonya Ganeva, Vasil Simeonov, Błażej Kudłak, Jacek Namieśnik, Stefan Tsakovski, Phytoavailability of potentially toxic elements from industrially contaminated soils to wild grass, Ecotoxicology and Environmental Safety, том:164, 2018, стр.317-324.
 • Boyan Todorov, Iva Belovezhdova, Osku Alanen, Anu J. Airaksinen, Rumyana Djingova, Recycling of 18O enriched water used in 18F cyclotron production, Applied Radiation and Isotopes , In press 2019.
 • Anife Ahmedova, Boyan Todorov, Nikola Burdzhiev, Christine Goze, Copper radiopharmaceuticals for theranostic applications, European Journal of Medicinal Chemistry, 157, 2018, 1406-1425.
 • B.Todorov, Veronika Mihaylova, Diana Gergova, Ivelin Kuleff, The Results of XRF Analysis of the Early Hellenistic Gold Treasure From the Royal Necropolis of Dausdava/Helis (NE Bulgaria), Archaeologia Bulgarica, том:10, брой:3, 2016.

Преподавателска дейност

Лектор Дисциплина Специалност
Доц. В. Любомирова Инструментални методи 1 ч. Химия, Екохимия, Компютърна химия, Ядрена химия, Инженерна химия и съвременни материали
Доц. В. Любомирова Аналитична химия на околната среда Екохимия, Химия
Гл.ас. д-р Боян Тодоров Радиоаналитична химия Ядрена химия, Химия
Гл.ас. д-р Боян Тодоров Радиоекология Ядрена химия, Химия
Доц. В. Любомирова Методи за контрол на неорганични замърсители и мониторинг маг. програма Екохимия
Гл. ас. д-р Бойка Златева Инструментални методи маг.програма Археометрия
Доц. В. Любомирова Химия и околна среда Ядрена химия, Химия и информатика
Гл. ас. д-р Бойка Златева Археологическа химия Маг. програма Археометрия
Гл.ас. д-р Боян Тодоров Измерване на йонизиращи лъчения Ядрена химия
Гл.ас. д-р Боян Тодоров Производство на радиоактивни изотопи и белязани съединения Ядрена химия
Гл. ас. д-р Бойка Златева Археометрия Археология

Ръководство на докторанти и дипломанти

 • Защитили докторанти след 2015 – 1
 • Зачислен докторант - 1
 • Защитили дипломанти /бакалавър , магистър/ - 12

Сервизна дейност:

Основната научна дейност на Лабораторията по следови анализ: ICP- техники и радиоаналитични методи е развитие на методи за количествено определяне на неорганични и органични замърсители и радионуклиди в обекти от околната среда. С наличната апаратура са разработени методи за определянето на есенциални и потенциално токсични елементи в почви, растения, води, храни, напитки, геологични материали, археологични проби и др.

В Учебно-научна лаборатория по Следови анализ: ИСП техники и радиоаналитични методи се извършва следната сервизна дейност:

 • Определяне на макро- и микроелементен състав на течни проби с ICP-AES и ICP-MS.
 • Oпределяне на елементен състав на твърди проби с недеструктивни методи XRF и LA-ICP-MS
 • Определяне на естествени и техногенни радионуклиди с Gamma spectrometer.
 • Анализ на органични замърсители в проби от околната среда и храни с HPLC.
 • Определяне на органометални съединения с хибридни техники за анализ - LC-ICP-MS.

Налична апаратура:

 • ICP-MS (Perkin Elmer SCIEX DRC-e ICP-MS със секция за лазерно възбуждане LA-ICP-MS (New Wave Research) и on-line LC-ICP-MS.
 • ICP-AES, Perkin Elmer Optima 7000 DV),
 • HPLC-DAD, VARIAN ProStar system
 • Gamma spectrometer, Cambera
 • XRF, Brucker.

 

,