Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Аналитична химия / Преподаватели / доц. д-р Валентина Любомирова

   

Професионална Автобиография

 

1

Валентина Любомирова

Email: vlah@chem.uni-sofia.bg

Тел.: + 359 2 8161 243

Факс: + 359 2 96 25 438

СУ „Св. Кл. Охридски”

Факултет по химия и фармация

бул. „Дж. Баучър” 1

1164 София

Образование

 • СУ "Св. Климент Охридски", Химия, магистър по химия, специалност “Съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ”, 2002- 2004 г.,
 • СУ "Св. Климент Охридски", редовна докторантура, Аналитична химия, 2004 – 2008 г.

Професионално развитие

 • 2016- СУ "Св. Климент Охридски", Химически факултет, катедра "Аналитична химия", доцент;
 • 2010-2016 СУ "Св. Климент Охридски", Химически факултет, катедра "Аналитична химия", главен асистент;
 • 2009-2010 СУ "Св. Климент Охридски", Химически факултет, катедра "Аналитична химия", старши асистент;
 • 2008-2009 СУ "Св. Климент Охридски", Химически факултет, катедра "Аналитична химия", асистент;

Специализации и изследователски престои в чужбина

 • Университет в Прага, Факултет по природни науки, ЦЕЕПУС, 01.05-30.05.2005г.
 • Университет в Белград, Сърбия, Факултет по Технология и Металургия, 01.09-30.09.2005г.;
 • Университет в Любляна, Словения, Факултет по химия и химично инженерство, ЦЕЕПУС, 01.04-30.06.2006г.;
 • Университет "Николай Коперник", Химически факултет, Катедра по Химия на околната среда и Биоанализи, Полша, ЦЕЕПУС, 01.10.-20.12.2006г.;
 • Медицински университет в Гданск, лятно училище „Chromatography and a human health” ЦЕЕПУС, Гданск, Полша, 06.09-16.09. 2006 г.;
 • Университет в Печ, Катедра по Аналитична химия, Факултет по природни науки и Институт по Биоанализи, Факултет по Медицина, Унгария, ЦЕЕПУС, 01.10.-20.12.2007г.;
 • Университет в Любляна, Факултет по математика и физика, Институт "Jozef-Stefan", Словения, МААЕ-Виена, 18.09-18.11.2011г.;
 • Курс по "Характеризиране на предмети с културно-историческо значение с помощта на Ядрени методи за анализ", МААЕ-Виена, Тирана, Албания, май, 2012г.
 • Курс по "Развитие на методи за характеризиране, консервиране и опазване на предмети с културно-историческо значение, МААЕ-Виена, Зайберсдорф, 4-15 май, 2013г..
 • Университет за природни ресурси и наука за живота, Виена (BOKU), Проект BG051PO001-3.3.05-0001 “Наука и Бизнес” , 28.10-28.11.2013г.
 • Университет в Лейоа, Билбао, (UPV/EHT), Испания, Факултет по наука и технологии, Специализация по „Определяне на U-Pb изотопни отношения с LA-ICP-MS ” , Лейоа, Испания, 27.05-02.06. 2019.

Научни интереси

 • Инструментални методи за анализ – масспектрални (ICP-MS, LA-ICP-MS, LC-ICP-MS) и хроматографски (HPLC, GC-MS)
 • Развитие на хроматографски методи и приложение за определяне на приоритетни замърсители в проби от околната среда.
 • Аналитична химия на околната среда
 • Археометрия;

Избрани публикации (до 5)

 • D. Valchev, I. Ribarova, B. Borisov, V. Radovanov, V. Lyubomirova, I. Kostova, G. Dimova, O. Karpuzova, S. Lazarova, Valuable elements in sludge from eight municipal wastewater treatment plants in relation to their recovery potential, Environmental Sciences Europe, vol:36, issue:11, 2024, doi:10.1186/s12302-023-00837-x, Q1
 • V. Lyubomirova, I.Belovezhdova, R. Djingova, P. Petrov, E. Todorova, Panoramic Semiquantitave Analysis for Multielement Characterization of Liquid and Solid Waste Samples, Processes, vol:11, issue:3379, 2023, doi:https:// doi.org/10.3390/pr11123379, Q2
 • V. Yordanova, Y. Todorova, M. Belouhova, L. Kenderov, V. Lyubomirova, Y. Topalova, Environmental impact assessment of discharge of treated wastewater effluent in Upper Iskar sub-catchment, BioRisk, vol:17, 2022, pages:59-71, doi:10.3897/biorisk.17.77381, Q2;
 • V. Lyubomirova, V. Mihaylova, R. Djingova, Chemical characterization of Bulgarian bottled mineral waters., Journal of Food Composition and Analysis, vol:93, 2020, pages:103595-0, doi:10.1016/j.jfca.2020.103595, Q1
 • V. Lyubomirova, V. Mihaylova, R., Determination of macroelements in potable waters with cell-based inductively-coupled plasma mass spectrometry, Spectroscopy Europe, vol:32, issue:5, 2020, Q4

Списък с публикации

Проектна дейност – (научно-изследователски проекти през последните 5 години)

 • Разработване на комплексна методология за оценка на химичното въздействие на язовирите върху прилежащите им повърхностни водни тела, Номер на договора: КП-06- ПН79/19, 2023
 • Preventing Recalcitrant Organic Mobile Industrial chemicalS for Circular Economy in the soil-sediment-water System​, GA NUMBER 101036449 — PROMISCES“, Хоризонт 2020
 • Валентина Любомирова, „ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА УСТОЙЧИВА ОКОЛНА СРЕДА – ВОДИ, ОТПАДЪЦИ, ЕНЕРГИЯ ЗА КРЪГОВА ИКОНОМИКА", BG05M2OP001-1.002-0019
 • Национална научна програма „Oпазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“, Национална научна програма „Околна среда“ 2018-2023, МОН
 • Национална Научна Инфраструктура ИНФРАМАТ, Национална пътна карта за научна инфраструктура, МОН
 • Оценка на химическото състояние на водите и седиментите на яз. „Пчелина“, БН 238/20, Център за научни изследвания и проектиране при УАСГ

Преподавателски стаж

Период от до Дисциплина Специалност
2011 - Химия на околната среда Химия и информатика, Ядрена химия
2016 - Инструментални методи I част Химия, Екохимия, Компютърна химия, Ядрена химия Инженерна химия и съвременни материали
2016 - Аналитична химия на околната среда Химия, Екохимия
2016 - Методи за контрол на неорганични замърсители и мониторинг Магистратура „Екохимия“
2016 - Аналитичен контрол на токсични елементи в околната среда Магистратура „Екохимия“
2022 - Нови аспекти на аналитичната атомна спектрометрия Магистърска програма „Интелигентна аналитика“
2022 - Възможности и приложения на съвременната хроматография Магистърска програма „Интелигентна аналитика“