Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Аналитична химия / Преподаватели / доц. д-р Валентина Любомирова

   

Професионална Автобиография

 

Valentina_Lyubomirova

Валентина Любомирова

Email: vlah@chem.uni-sofia.bg

Тел.: + 359 2 8161 243

Факс: + 359 2 96 25 438

СУ „Св. Кл. Охридски”

Факултет по химия и фармация

бул. „Дж. Баучър” 1

1164 София

Образование

 • СУ "Св. Климент Охридски", Химия, магистър по химия, специалност “Съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ”, 2002- 2004 г.,
 • СУ "Св. Климент Охридски", редовна докторантура, Аналитична химия, 2004 – 2008 г.

Професионално развитие

 • 2016- СУ "Св. Климент Охридски", Химически факултет, катедра "Аналитична химия", доцент;
 • 2010-2016 СУ "Св. Климент Охридски", Химически факултет, катедра "Аналитична химия", главен асистент;
 • 2009-2010 СУ "Св. Климент Охридски", Химически факултет, катедра "Аналитична химия", старши асистент;
 • 2008-2009 СУ "Св. Климент Охридски", Химически факултет, катедра "Аналитична химия", асистент;

Специализации и изследователски престои в чужбина

 • Университет в Прага, Факултет по природни науки, ЦЕЕПУС, 01.05-30.05.2005 г.
 • Университет в Белград, Сърбия, Факултет по Технология и Металургия, 01.09-30.09.2005 г.
 • Университет в Любляна, Словения, Факултет по химия и химично инженерство, ЦЕЕПУС, 01.04-30.06.2006 г.
 • Медицински университет в Гданск, лятно училище „Хроматография и човешко здраве”, Полша, ЦЕЕПУС 06.09-16.09. 2006 г.
 • Университет "Николай Коперник", Химически факултет, Катедра по Химия на околната среда и Биоанализи, Полша, ЦЕЕПУС, 01.10.-20.12.2006 г.
 • Университет в Печ, Катедра по Аналитична химия, Факултет по природни науки и Институт по Биоанализи, Факултет по Медицина, Унгария, ЦЕЕПУС, 01.10.-20.12.2007 г.
 • Университет в Любляна, Факултет по математика и физика, Институт "Jozef-Stefan", Словения, МААЕ-Виена, 18.09-18.11.2011 г.
 • Курс по "Характеризиране на предмети с културно-историческо значение с помощта на Ядрени методи за анализ", МААЕ-Виена, Тирана, Албания, 14-18 май, 2012 г.
 • Курс по "Развитие на методи за характеризиране, консервиране и опазване на предмети с културно-историческо значение, МААЕ-Виена, Зайберсдорф, 4-15 март, 2013 г.
 • Университет за природни ресурси и наука за живота, Виена (BOKU), Проект BG051PO001-3.3.05-0001 “Наука и Бизнес” , 28.10-28.11.2013 г.

Научни интереси

 • Инструментални методи за анализ: AAS, ICP-AES, ICP-MS, LA-ICP-MS, LC-ICP-MS;
 • Комбинирани и хибридни техники за анализ;
 • Аналитична химия на околната среда;
 • Елементен анализ, определяне на изотопни отношения;
 • Определяне на химични форми на елементи;
 • Визуализиране на разпределението на химични елементи в проби от околната среда
 • Археометрия;

Избрани публикации (до 5)

 • V. Lyubomirova, R. Djingova, I. Kuleff, Comparison of analytical techniques for analysis of archaeological bronze, Archaeometry, 2015, 57(4), 677-686.
 • V. Lyubomirova and R. Djingova, Mass spectrometric techniques for characterization of platinum-humic substance complexes in soil and street dust samples, Chemical Speciation and Bioavailability, 2013, 25(4), 223-234.
 • V. Lyubomirova, B. Todorov, R. Djingova, Application of Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry for soil analysis: A novel procedure for sample preparation, Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci., 2016, 69(3), 275-282.
 • V. Lyubomirova, V. Mihaylova and R. Djingova, Effects of soil properties and anthropogenic activity on the transfer of 52 elements in the system soil/Taraxacum officinale, J. Soils Sediments, 2015, 15(7), 1549-1557.
 • V. Lyubomirova, Ž. Šmit, H. Fajfar, I. Kuleff, Determination of the chemical composition of medieval glazed pottery from Drastar (Bulgaria) using PIXE/PIGE and LA-ICP-MS , ArcheoSciences, revue d’archéométrie, 2017, 41(1), 69-82.

Списък с публикации

Проектна дейност – (научно-изследователски проекти през последните 5 години)

 1. Приложение на аналитични методи за количествена оценка на неутронно-томографски данни от културно-исторически обекти. МААЕ – Виена.
 2. Състав на метални коланни принадлежности от времето на преселението на народите. – ФНИ.
 3. Център за компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика", BG05M2OP001-1.002-0019
 4. Национална Научна Инфраструктура (2017-2023), Разпределена инфраструктура от центрове за производство и изследване на нови материали и техните приложения, както и за консервация, достъп и е-съхранение на артефакти (Инфрамат 1)
 5. Изследване на възможностите на [4+2] циклоприсъединяване за радиомаркиране на биоактивни молекули с 18F-FDG, чрез нови бифункционални съединения, КП-06-Н-29/4 – ФНИ

Преподавателски стаж

Период от до Дисциплина Специалност
2011 - Химия на околната среда - лекции Химия и информатика, Ядрена химия
2008 - Аналитична химия-упр. Молекулярна биология, Биотехнология, ЕООС
2016- Инструментални методи за анализ 1ч. Химия, Екохимия, Компютърна химия, Ядрена химия, Инженерна химия и съвременни материали
2016- Аналитична химия на околната среда Химия, Екохимия
2016- Методи за контрол на неорганични замърсители и мониторинг маг. програма Екохимия

Съавторство в книги и глави от книги

 • V. Lyubomirova, R. Djingova, Accumulation and distribution of Pt and Pd in roadside dust, soil and vegetation in Bulgaria. In F. Zereini and C. Wiseman (eds) Platinum Metals in the Environment, Springer Verlag, Berlin, 2015, 243-255.