Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Аналитична химия / Преподаватели / проф. дхн Румяна Джингова

   

Професионална Автобиография

 

R_Djingova

Румяна Джингова

Email: RDjingova@chem.uni-sofia.bg

Тел.: + 359 2 8161298

Факс: + 359 2 9625438

СУ „Св. Кл. Охридски”

Факултет по химия и фармация

бул. „Дж. Баучър” 1

1164 София

Образование

 • Магистър - радиохимия, 1975 г. СУ „Св. Кл. Охридски”или др университет
 • доктор – радиохимия, 1982 г, СУ „Св. Кл. Охридски”
 • доктор на науките – 2003 г.

Професионално развитие

 • професор, Аналитична химия СУ „Св. Кл. Охридски”, 2005 -
 • доцент, Аналитична химия, СУ „Св. Кл. Охридски”, 1991 – 2005 г.
 • асистент, аналитична химия, СУ „Св. Кл. Охридски”, 1984 – 1991 г.

Специализации и излседователски престои в чужбина

 • МААЕ стипендиант, Радиохимия, Ядрен център Юлих, Германия, 1982 – 1983 г
 • Гост изследовател, Ядрен център Юлих, Германия, 1990 – 1993 г.
 • ДААД стипендиант, Инструментални методи, Висш институт, Цитау, Германия, 2000 г.
 • ДААД гост професор, Ядрени методи и радиоекология, Висш институт, Цитау, Германия, 2002 – 2003 г.

Научни интереси

 • Инструментални методи, Аналитична химия на околната среда, Биомониторинг, Радиоекология, Специация, Археометрия

Избрани публикации (до 5)

 1. R. Djingova, H.Heidenreich, P. Kovacheva, B.Markert, On the determination of platinum group elements in environmental materials by inductively coupled plasma mass spectrometry and microwave digestion, Analytica Chimica Acta,480 (2003)245-251.
 2. R.Djingova, I.Kuleff, B. Markert, Chemical Fingerprinting of plants, Ecological Research, 19 (2004) 3-11.
 3. V. Ljubomirova, R. Djingova, Speciation of inorganic platinum-chloride complexes in environmental samples by SPE and ICP-AES, Analytica Chimica Acta, 614 (2008) 119-126
 4. V. Lyubomirova, R. Djingova, Mass spectrometric techniques for characterisation of platinum–humic substance complexes in soil and street dust samples Chemical Speciation and Bioavailability, 25 (2013) 223-234
 5. R. Djingova, V. Mihaylova, V. Lyubomirova, D.Tsalev, Multielement Analytical Spectroscopy in Plant Ionomics Research, Applied Spectroscopy Reviews, 48 (2013) 384 -424

Списък с публикации

Проектна дейност – (научно-изследователски проекти през последните 5 години)

 • “Радиохимични изследвания на съдържанието и поведението на някои радионуклиди след преминаването им от течни радиоактивни изхвърляния в околната среда“, ръководител, ВУ-Х-208/06 - 2011- ФНИ
 • “Изследване на влиянието на замърсяването на околната среда върху йонома на естествени популации на глухарче за целите на мониторинга. “ ДДВУ 02/61, 2010 - ФНИ
 • “Влияние на климатичните промени върху миграцията и биоакумулацията на естествени и техногенни радионуклиди. “ ДДВУ 02/60, 2010 - - ФНИ
 • “Археометрично изследване на златните находки от варненския енеолитен некропол и идентифициране на източниците на злато.“ ДО 02-60, 2009 – 2012р ФНИ
 • “Оценка на миграцията и трансформирането на наночастици платина, паладий и родий в околната среда. “ ДМУ 03/54, 2011 -- ФНИ
 • "Application of Analytical Chemistry Methods for Quantification of Neutron Tomographic Data from Cultural Heritage Objects", ръководител, 2022 -2015– МААЕ, Виена
 • Създаване на специализирана електронна библиотека за изследване и идентифициране на художествени артефакти с цел опазването на българското културно наследство, ФНИ, 2014 – 2016.

Преподавателски стаж

Период от до Дисциплина Специалност
2009 - Инструментални методи 1 ч. химия, екохимия, компютърна химия, ядрена химия, инженерна химия
1994 - Аналитична химия на околната среда екохимия, химия
2008- Радиоаналитична химия ядрена химия, химия
2008- Радиоекология ядрена химия, химия
2008 - Методи за контрол на неорганични замърсители и мониторинг маг. програма екохимия
2007 - Инструментални методи маг. програма Археометрия

 

Други научни дейности

Член на редакционната колегия на:

Редактор в Journal Nuclear Chemistry

Рецензент на публикации в:

 • International Journal of Environmental Analytical Chemistry
 • Analytica Chimica Acta
 • Environmental Pollution
 • Talanta
 • Pedosphere
 • Journal Environmental Radioactivity
 • Journal Radioanalytical and Nuclear Chemistry

Съавторство в книги и глави от книги

 • I.Kuleff, R.Djingova, Activation analysis in archaeology, in. Z.Alfassi (ed) Activation Analysis, vol. 2, CRC Press, Boca Raton, 1990, p.427.
 • R.Djingova, I.Kuleff, Monitoring of heavy metal pollution by Taraxacum officinale, in B.Markert (ed) Plants as Biomonitors, VCH publisher, Weinheim, 1993, p. 435.
 • R.Djingova, I.Kuleff, On the sampling of vascular plants for monitoring of heavy metal pollution, in B.Markert (ed) Environmental Sampling for Trace Analysis, VCH publisher, Weinheim, 1994, p. 395
 • R. Djingova, I.Kuleff, Instrumental Techniques for Trace Analysis, in B.Markert, K.Friese ,(Eds) Trace Elements.Their Distribution and Effects in the Environment, Elsevier Sci. B.V., Amsterdam , 2000,137-185
 • R. Djingova, P. Kovacheva Analytical problems and validation of methods for determination of Palladium in environmental materials, In: "Palladium Emissions in the Environment: Analytical Methods, Environmental Assessment and Health Effects", F. Zereini and F. Alt (Eds.), Springer Verlag, 2005, 145-162.
 • I.Kuleff, R. Djingova , Mass spectrometry, in Vandenabeele P. and Edwards H.(Eds.) Analytical Archaeometry, RSC, 2012 , 163 – 209
 • V. Lyubomirova. R. Djingova. Accumulation and distribution of Pt and Pd in roadside dust. Soil and vegetation in Bulgaria. in F. Zereini and C. Wiseman (Eds) Platinum metals in the Environment, Springer, 2015, 243 – 256.