Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Аналитична химия / Преподаватели / гл. асистент д-р Бойка Златева

   

Професионална Автобиография

 

1

 

Бойка Златева

Email: ahbz@chem.uni-sofia.bg

Тел.: + 359 2 8161 243 ; Факс: + 359 2 96 25 438

СУ „Св. Кл. Охридски”

Факултет по химия и фармация

бул. „Дж. Баучър” 1

1164 София

Образование

 • СУ "Св. Климент Охридски", Химия, магистър по химия, специалност “Органична и Аналитична химия”, 1997 г.,
 • СУ "Св. Климент Охридски", редовна докторантура, Аналитична химия, 1997-2001 г.

Професионално развитие

2019 - ръководител лаборатория в Център по Археометрия, реставрация и консервация

2006 - СУ "Св. Климент Охридски", Химически факултет, катедра "Аналитична химия", гл. асистент;

2004-2006 "Св. Климент Охридски", Химически факултет, катедра "Аналитична химия", старш. асистент;

2004-2004 СУ "Св. Климент Охридски", Химически факултет, катедра "Аналитична химия", асистент;

2003-2004 СУ "Св. Климент Охридски", Химически факултет, катедра "Аналитична химия", гл. специалист;

Специализации и изследователски престои в чужбина

 • Гостуващ професор, NCRS “Demokritos”, Атина, Гърция, 2018 г. (1/2 месец);
 • Гостуващ изследовател RER / 0/039/002 Регионален обучителен курс за използване на радиационни техники за характеризиране и опазване на артефактите на културното наследство МААЕ, Магурели, Румъния, 7-11 декември 2015 г.
 • Гостуващ изследовател, Торино, Италия, Химически факултет, Торински университет, проект „Отвъд Еверест“, FP7-REGPOT-2011-1, 17.01.2015-17.03.2015.
 • RER / 0/039 Регионален обучителен курс за използване на ядрени техники за характеризиране и съхранение на керамични материали МААЕ, Тирана, Албания, 26-30 май 2014 г..

Научни интереси

 • Археометрия, Археометалургия,
 • Инструментални методи за анализ: AAS, ICP-AES, XRF, ICP-MS, LA-ICP-MS, LC-ICP-MS;
 • Комбинирани и хибридни техники за анализ;

Избрани публикации (до 5)

Списък с публикации

Проектна дейност – (научно-изследователски проекти през последните 5 години)

 • Доспехите на тракийските войни: Комплексно интердисциплинарно изследване на бронзово предпазно въоражение от Тракия, ФНИ, 2018
 • „ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА УСТОЙЧИВА ОКОЛНА СРЕДА – ВОДИ, ОТПАДЪЦИ, ЕНЕРГИЯ ЗА КРЪГОВА ИКОНОМИКА", BG05M2OP001-1.002-0019
 • Национална Научна Инфраструктура (2017-2023), Разпределена инфраструктура от центрове за производство и изследване на нови материали и техните приложения, както и за консервация, достъп и е-съхранение на артефакти (Инфрамат 1)
 • Оценка на въздействието на пречиствателните станции за отпадни води върху водни обекти, FNI, 2017,
 • Състав на метални коланни принадлежности от времето на преселението на народите. – ФНИ, 2016.

Преподавателски стаж

Период от до Дисциплина Специалност
2010- Археологическа Химия Маг. Археометрия
2015- Инструментални Методи за Анализи Маг. Археометрия
2016- Инструментални методи за анализ 1ч. Химия, Химия и информатика
2016- Аналитична химия Екология и опазване на околната среда химия
2018- Археометрия маг. програма Археология
2001- Практикум по аналитична химия За студенти от ФХФ и БФ
2002- Практикум по Инструментални Методи за Анализ За студенти от ФХФ и ИФ

 

Съавторство в книги и глави от книги

 • Римско монетно съкровище от село Попинци, община Панагюрище (I-IIIв.), Васил Кацаров, Върбин Върбанов, Бойка Златева, изд. Фабер, В. Търново, 2019
 • B. Zlateva, CHEMICAL ANALYSIS OF ORGANIC RESIDUES ON CERAMIC AMPHORA FRAGMENTS FROM CHERNOMORETZ (2ND C. BC-4TH C. AD)“, IN „UNDERWATER ARCHAEOLOGICAL RESEARCHES IN THE GULF OF VROMOS, AQUATORY OF CHERNOMORETZ”, Unicart, Sofia, 2015
 • B. Zlateva, INTERPRETATION OF LABORATORY ANALYSIS OF SAMPLES WITH ENGLYPHIC STAMPS, SBORYANOVO VOL IV THE ECONOMIC RELATIONS OF THE GETIC CAPITAL HELIS ACCORDING TO THE TRANSPORT AMPHORAE, ТОМ:IV, ИЗДАТЕЛСТВО:PRINTED BY STUDIO DADA, 2017, ISBN:978-954-92975-3-9