Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Възложени процедури / Възложени открити процедури / Инженеринг – проектиране, извършване на строителни и монтажни работи и авторски надзор на Лабораторен комплекс, находящ се в кампуса на СУ „Св. Климент Охридски“ в район „Лозенец“,

   

с цел преустройство и промяна на предназначението на съществуваща сграда от Ремонтна работилница в Лабораторен комплекс, проектиране и изпълнение на нови Електро, ВиК и ОВК инсталации, саниране, разполагане на ново оборудване по проект BG05M2OP001-1.001-0008, ”НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“ - Център за върховни постижения с финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) по Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

 

Срок за получаване на оферти: 31.03.2020 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 01.04.2020 г., 11:00 ч., Ректорат - Зала 2

 

Решение РД-40-33/ 24.02.2020 г.

27.02.2020 г.

Обявление за поръчка

27.02.2020 г.

Документация

28.02.2020 г.

Приложение 1 - задание

28.02.2020 г.

Образци на документи

28.02.2020 г.

Проект на договор

28.02.2020 г.

Приложение ЕЕДОП

28.02.2020 г.

Методическо указание за попълване на ЕЕДОП

28.02.2020 г.

Разяснения с изх.№ 72-00-574/13.03.2020г.

13.03.2020 г.

Разяснения от 13.03.2020г.

13.03.2020 г.

Протокол 1

22.05.2020 г.

Съобщение с изх.№ 72-00-1215/ 08.07.2020 г. за отваряне на пликове с надпис: "Предлагани ценови параметри"

08.07.2020 г.

Съобщение с изх.№ 72-00-1355/ 22.07.2020 г. за отваряне на пликове с надпис: "Предлагани ценови параметри"

22.07.2020 г.

Протокол № 2

06.08.2020 г.

Протокол № 3

06.08.2020 г.

Доклад с Вх.№ 70-58-99/ 06.08.2020 г.

06.08.2020 г.

Решение РД 40-197/ 06.08.2020 г.

06.08.2020

Договор 80-09-186/ 18.09.2020 г. с „НИК-ГЕО“ ДЗЗД

05.10.2020 г.

Обявление за възложена поръчка

05.10.2020 г.