Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки"

   

стаи 15А, 20, 220

телефон: 02/ 9308 594; 9308 541; 9308 259; 9308 575; 987 69 52; 846 42 10

e-mail: op@admin.uni-sofia.bg

 

Началник отдел
"Обществени поръчки"
ПЕТЪР СТАНУЛОВ
pstanulov@admin.uni-sofia.bg
тел. 02/9308 259 - стая 20
Специалисти
по обществени поръчки

БИСТРА ПЕТРОВА
bpetrova@admin.uni-sofia.bg
тел. 02/ 9308 541 - стая 20

ДИАНА АНГЕЛОВА
dangelova@admin.uni-sofia.bg
тел. 02/9308 575 - стая 220

Юрисконсулти

 

НИКОЛИНА ВЪЛКАНОВА
стая 20
nvalkanova@admin.uni-sofia.bg

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в СУ

Приети с решение на Академичен съвет на СУ „Св. Климент Охридски“, обективирано в Протокол № 14 от 26.06.2024 г.)

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в СУ

в сила от 1 ноември 2016 г.

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в СУ

в сила от 26 май 2021 г.

Образци
   
Уведомления
Обществени поръчки - Договори
Уведомления, указания и информация за процеса на подготовка, организиране и изпълнение на обществени поръчки, издавани от Ректорското ръководство
   

 

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ НА ОТДЕЛА

Планиране, подготовка и провеждане на процедурите за обществени поръчки. Съхранение на документите по приключили процедури. Предоставяне на информация за обществените поръчки и участие в контрола по изпълнението им.

 

ПРЕКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОТДЕЛА

1. Участва в планирането, организирането и координирането на всички дейности във връзка с подготовката и провеждането на необходимите процедури за възлагане на обществени поръчки в СУ „ Климент Охридски“;
2. Участва съвместно с юристите от отдел „Правен“ и специалистите от отдел „Финансово-контролен“ в разработването на документациите за участие в обявените процедури за възлагане на обществени поръчки;
3. Изпраща изискуемите проекти на документи от документацията за участие за осъществяване на предварителен контрол от:

  • управляващия орган на съответната оперативна програма - в случай, че обществената поръчка е финансирана със средства от европейските фондове;
  • Агенцията по обществени поръчки - в случаите по чл. 19, ал. 2, т.22 и т. 24 от ЗОП;

4. Изготвя проектите на предвидените в ЗОП решения, обявления и уведомления и отговаря за своевременното им изпращане до АОП и Европейската комисия, когато е необходимо;
5. Изготвя проектите на заповедите за назначаване на комисиите за провеждане на процедурата;
6. Предприема необходимите действия за осигуряване участието на външни експерти и/или лицата, посочени от управляващия орган на съответната програма, в състава на комисията за провеждане на процедурата, когато е предвидено;
7. Участва чрез своите специалисти в комисиите за провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки;
8. Организира сключването на договорите за възлагане на обществените поръчки и осъществява наблюдение и контрол върху изпълнението им съвместно с отговорното административно звено, от което получава своевременно необходимата информация;
9. Води регистъра за проведените процедури за възлагане на обществени поръчки през 2013 година;
10. Съхранява документациите за участие на проведените процедури за възлагане на обществените поръчки;
11. Изготвя становища и съдейства на юристите от отдел „ Правен“ за изграждане на стратегия за правна защита при подадени жалби във връзка с проведени процедури за възлагане на обществени поръчки;
12. Осъществява и други административни дейности, свързани с организирането и провеждането на конкретни процедури за възлагане на обществени поръчки.

 

ОТГОВОРНОСТИ НА ОТДЕЛА


1. Отговаря за ефективността на създадената организация
2. Отговаря за нарушаване на правилата, регламентиращи обществените поръчки.
3. Отговаря за своевременно изготвяне, обобщаване и предоставяне на информацията, свързана с обществените поръчки
4. Отговаря за спазване на сроковете за изразяване на мнение или даване на становище, определени в Заповеди на Ректора и/или правилници на Университета.
5. Отговаря за конфиденциалността при работа с поверителна информация и документи.
6. Отговаря за качественото и срочно изпълнение на задачите.
7. Отговаря за взетите решения и предложения за решения.
8. Отговаря за лоялността към Университета, посредством ефективното изпълнение на задълженията си.