Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Възложени процедури / Възложени открити процедури

   

Дата на публикуване на обявлението в Европейски вестник: 16.06.2020г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-137/11.06.2020 г.
УИН номер на РОП: 00640-2020-0033

Предмет: „Осигуряване на комуникационна свързаност за нуждите на Център за данни (Data center) и научноизследователски инфраструктури и лаборатории в изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“

 

Дата на публикуване на обявлението в Европейски вестник: 15.06.2020г.
УИН номер на РОП: 00640-2020-0032

Предмет: СТРОИТЕЛСТВО НА НОВА СГРАДА КЪМ СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТ ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ПО ПРОЕКТ № BG05M2OP001-1.001-0004 „УНИВЕРСИТЕТИ ЗА НАУКА, ИНФОРМАТИКА И ТЕХНОЛОГИИ В E-ОБЩЕСТВОТО (УНИТЕ)

 

Дата: 12.06.2020г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-132/08.06.2020 г.
УИН номер на РОП: 00640-2020-0030

Предмет: „Доставка на компютърна техника и електронно оборудване по проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“, с пет обособени позиции

 

Дата: 01.06.2020 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-117/ 27.05.2020 г.
УИН номер на РОП: 00640-2020-0028

Предмет: Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект, осъществяване на строителен надзор при изпълнение на СМР, изготвяне на технически паспорт и сертификат за проектни енергийни характеристики за нуждите на проект BG05M2OP001-1.001-0008, ”НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“ - Център за върхови постижения с финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) по Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. включваща две обособени позиции

 

Дата: 26.05.2020 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-114/ 22.05.2020 г.
УИН номер на РОП: 00640-2020-0027

Предмет: „Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на обект: сграда със специализиран високопроизводителен изчислителен център, по проект „Големи данни за интелигентно общество“ (GATE),договор BG05M2OP001-1.003-0002-С01 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 чрез процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-1.003 допълваща подкрепа за български научни организации с одобрени проекти по програма Хоризонт 2020 – Widespread – Teaming фаза 2

 

Дата: 14.05.2020 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-107/ 11.05.2020 г.
УИН номер на РОП: 00640-2020-0025

Предмет: „Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционни проекти и строителен надзор за Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на сграда със специализиран високопроизводителен изчислителен център, по проект „Големи данни за интелигентно общество“ (GATE), договор BG05M2OP001-1.003-0002-С01) на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 чрез процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-1.003 допълваща подкрепа за български научни организации с одобрени проекти по програма Хоризонт 2020 – Widespread – Teaming фаза 2“

 

Дата: 07.05.2020 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-102/ 05.05.2020 г.
УИН номер на РОП: 00640-2020-0024

Предмет: "Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и поддръжка на надграждащо оборудване на автоматизирана инвертна микроскопска система за наблюдение на биологични обекти“, за Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, по проект „Научна Инфраструктура по Клетъчни Технологии в Биомедицината (НИКТБ)“ от Националната пътна карта за научни инфраструктури 2017-2023 (НПКНИ)

 

Дата: 06.04.2020 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-74/ 01.04.2020 г.
УИН номер на РОП: 00640-2020-0020

Предмет: „Периодична доставка на хартия, тонери, канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с 5 обособени позиции

 

Дата: 03.04.2020 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-69/ 30.03.2020 г.
УИН номер на РОП: 00640-2020-0018

Предмет: „ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“.

 

Дата: 19.03.2020 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-64/ 19.03.2020 г.
УИН номер на РОП:

Предмет: „Извършване на строително - монтажни работи /СМР/, строително-ремонти работи /СРР/ и консервационно – реставрационни работи /КРР/ в сгради на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, в гр.София и страната

 

Дата: 13.03.2020 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-60/ 13.03.2020 г.
УИН номер на РОП: 00640-2020-0014
Предмет: „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на лабораторна и измервателна апаратура за лабораторен комплекс «Наноструктурирани материали и Дисперсни системи» във Факултет по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“

 

Дата: 13.03.2020 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-57/ 09.03.2020 г.
УИН номер на РОП:

Предмет: „Доставка на специализирано оборудване и софтуер за нуждите на лаборатория „Виртуална реалност“ по проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“, с осем обособени позиции

 

Дата: 02.03.2020 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-37/ 27.02.2020 г.
УИН номер на РОП: 00640-2020-0010

Предмет: Доставка на печатни и електронни издания на научна литература за нуждите на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, издавана от български издателства.

 

Дата: 27.02.2020 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-34/ 24.02.2020 г.
УИН номер на РОП: 00640-2020-0008

Предмет: „ДОСТАВКА, ИНСТАЛАЦИЯ И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ВИВАРИУМ С ФИЗИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ КЪМ ДЕПАРТАМЕНТ „БИОАКТИВНОСТ НА ПРОДУКТИ” по проект BG05M2OP001-1.002-0012 „Устойчиво оползотворяване на био ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“, финансиран от оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от ЕФРР, включваща 8 обособени позиции.

 

Дата: 27.02.2020 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-33/ 24.02.2020 г.
УИН номер на РОП: 00640-2020-0009

Предмет: „Инженеринг – проектиране, извършване на строителни и монтажни работи и авторски надзор на Лабораторен комплекс, находящ се в кампуса на СУ „Св. Климент Охридски“ в район „Лозенец“, с цел преустройство и промяна на предназначението на съществуваща сграда от Ремонтна работилница в Лабораторен комплекс, проектиране и изпълнение на нови Електро, ВиК и ОВК инсталации, саниране, разполагане на ново оборудване по проект BG05M2OP001-1.001-0008, ”НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“ - Център за върхови постижения с финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) по Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

 

Дата: 30.01.2020 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-17/ 28.01.2020 г.
УИН номер на РОП: 00640-2020-0003

Предмет: „Доставка на оборудване по проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“, с четири обособени позиции

 

Дата: 24.01.2020 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-11/ 22.01.2020 г.
УИН номер на РОП: 00640-2020-0002

Предмет: „Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект, осъществяване на строителен надзор, изготвяне на технически паспорт и сертификат за проектни енергийни характеристики на обект: Строителство на нова сграда към СУ „Св. Климент Охридски“ за нуждите на Център за компетентност в направление «води» и «отпадъци»“ по проект BG05M2OP001-1.002-0019 „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

 

Дата: 24.01.2020 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-10/ 22.01.2020 г.
УИН номер на РОП: 00640-2020-0001

Предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на специализирано оборудване за нуждите на Център по архиометрия с лаборатория по консервация и реставрация в изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“

 

Дата: 20.12.2019 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40- 246/ 16.12.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0044

Предмет: Периодична доставка на канцеларски и офис материали за нуждите на проект №BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе)“ с 4 обособени позиции

 

Дата: 11.12.2019 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40- 236/ 06.12.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0042

Предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване в съществуващите лаборатории на СУ «Св. Климент Охридски» за нуждите на Център за компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ проект BG05M2OP001-1.002-0019, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”, включваща 17 (седемнадесет) обособени позиции

 

Дата: 11.12.2019 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40- 235/ 06.12.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0041

Предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на специализирано технологично оборудване за Факултета по химия и фармация и Физическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, по проект BG05M2OP001-1.001-0008, включваща 4 обособени позиции

 

Дата: 28.11.2019 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-228/ 25.11.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0040

Предмет: Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на основно и специализирано лабораторно оборудване по проект BG05M2OP001-1.002-0012, включващ 13 обособени позиции.

 

Дата: 19.11.2019 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-219 /14.11.2019 г.

УИН номер на РОП: 00640-2019-0039

Предмет: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО РЕМОНТ И ФУНКЦИОНАЛНО ОФОРМЛЕНИЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ В СГРАДИ НА БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ НА „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.002-0012, ВКЛЮЧВАЩА ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

 

Дата: 15.11.2019г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-214/12.11.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0038

Предмет: „Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски” по 10 обособени позиции"

 

Дата: 17.10.2019 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-204/ 14.10.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0037

Предмет: Периодична доставка на печатарска хартия и картони, включваща 3 обособени позиции

 

Дата: 17.09.2019г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-177/13.09.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0034

Предмет: „Изграждане, годишна поддръжка и абонамент за облачна среда с обучение на изследователите на ЦК по проект BG05M2OP001-1.002-0019 „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)

 

Дата: 23.08.2019г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-149/20.08.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0030

Предмет: „Изпълнение на инженеринг (изготвяне на работен инвестиционен проект, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор) на обект представителна сграда на Център за върхови постижения ул. „Ген. Гурко“ № 7, гр. София по проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върховни постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“

 

Дата: 20.08.2019г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40- 143/15.08.2019 г.

УИН номер на РОП: 00640-2019-0027

Предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторна апаратура във Факултета по химия и фармация и Физическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, по проект BG05M2OP001-1.001-0008, включваща 5 обособени позиции.

 

Дата: 16.08.2019г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-135/12.08.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0026

Предмет: „Осигуряване на колокация за нуждите на Център за обработка на големи масиви от данни в изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“

 

Дата: 16.08.2019г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-136/12.08.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0025

Предмет: „Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на сървърно оборудване и компоненти за Център за обработка на големи масиви от данни в изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“

 

Дата: 16.08.2019г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40- 137/ 12.08.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0024

Предмет: Доставка на на печатни и електронни издания на научна литература за нуждите на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, включваща две обособени позиции

 

Дата: 31.07.2019 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-129/26.07.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0023

Предмет: „Доставка на материали и консумативи с общо и специфично предназначение за нуждите на проект BG05M2OP001-1.002-0019 „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”, включваща следните (пет) обособени позиции

 

Дата: 29.07.2019 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-123/24.07.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0022.

Предмет: Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект, осъществяване на строителен надзор и изготвяне на технически паспорт на обект: Строителство на нова сграда към СУ „Св. Климент Охридски“, за изграждане на център за върхови постижения в област Информатика, информационни и комуникационни технологии (ИКТ) - УНИТе по Проект BG05M2OP001-1.001-0004

 

Дата: 26.07.2019 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-122/24.07.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0021

Предмет : "Закупуване на лицензи и софтуерна поддръжка на интегрираната библиотечно-информационна система ALEPH 500"

 

Дата: 19.07.2019 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-119/16.07.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0020

Предмет:„Периодична доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на климатична техника за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски”

 

Дата: 18.07.2019 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-116/ 15.07.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0018

Предмет: „Изработване на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството на нова сграда за нуждите на Център за компетентност в направление “води“ и „отпадъци” по проект BG05M2OP001-1.002-0019 “Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“

 

Дата: 08.07.2019 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-111/ 03.07.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0016

Предмет: Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на лабораторно оборудване за разработване и качествен контрол на прахове, гранули и таблетки по проект BG05M2OP001-1.002-0012, включваща две обособени позиции.

 

Дата: 08.07.2019 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-112/ 03.07.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0017

Предмет: „Периодично изпълнение на строително-монтажни работи за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски” по 3 обособени позиции"

 

Дата: 01.07.2019 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-107/ 26.06.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0015

Предмет: "Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на много-функционална апаратура за рентгеново разсейване във Факултета по Химия и Фармация на Софийски университет "Св. Климент Охридски", по проект BG05M2OP001-1.002-0012"

 

Дата: 01.07.2019 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-108/ 26.06.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0014

Предмет: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на компютърна техника състояща се от клъстерна система и допълващо оборудване“, във Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“ по проект BG05M2OP001-1.001-0008, ”НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“ - Център за върховни постижения"

 

Дата: 19.06.2019 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-99/14.06.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0012

Предмет: „ПРОЕКТИРАНЕ НА НОВА СГРАДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТ ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) – УНИТЕ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ № BG05M2OP001-1.001-0004 „УНИВЕРСИТЕТИ ЗА НАУКА, ИНФОРМАТИКА И ТЕХНОЛОГИИ В E-ОБЩЕСТВОТО (УНИТЕ)“

 

Дата: 04.06.2019 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-83/31.05.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0011

Предмет: „Доставка на оборудване за симулационен център за практическо обучение“

 

Дата: 21.05.2019 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-77/ 21.05.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0010

Предмет: "Изготвяне на технически инвестиционни проекти и изпълнение на авторски надзор при изпълнение на строително ремонтни работи на обекти, собственост на СУ „Св. Климент Охридски“", по четири обособени позиции

 

Дата: 11.03.2019 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40- 37/ 06.03.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0006

Предмет: „Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и поддръжка на автоматизирана инвертна микроскопска система за наблюдение на биологични обекти“, за Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, по проект „Научна Инфраструктура по Клетъчни Технологии в Биомедицината (НИКТБ)“ от Националната пътна карта за научни инфраструктури 2017-2023 (НПКНИ)

 

Дата: 05.03.2019 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-36/ 28.02.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0005

Предмет: „Осигуряване на материали за публичност и информация за нуждите на проект №BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе)“ по 3 обособени позиции

 

Дата: 15.02.2019 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-29/ 12.02.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0003

Предмет: Основен ремонт на помещения, находящи се във Факултета по химия и фармация към Софийски университет„Св. Климент Охридски“, по проект BG05M2OP001-1.002-0012 по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020”

 

Дата: 01.02.2019 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-19/30.01.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0002

Предмет: Изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с реализацията на проект: "Доизграждане на западно крило на сградата на Факултета по журналистика и масови комуникации при Софийски университет „Св. Климент Охридски”

 

Дата: 18.01.2019 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-10/16.01.2019 г.
УИН номер на РОП: 00640-2019-0001

Предмет: „Доставка, инсталиране и обучение на лабораторна и измервателна апаратура за лаборатория във Факултет по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“

 

Дата: 21.12.2018 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-223/19.12.2018 г.
УИН номер на РОП: 00640-2018-0036

Предмет: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване за нуждите на СУ ”Св. Климент Охридски”" по две обособени позиции

 

Дата: 18.12.2018 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-222/ 14.12.2018 г.
УИН номер на РОП: 00640-2018-0034

Предмет: „Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на научната апаратура, във Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“ по проект BG05M2OP001-1.001-0008, ”НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“ -Център за върховни постижения, включваща две обособени позиции

 

Дата: 18.12.2018 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-221/14.12.2018 г.
УИН номер на РОП: 00640-2018-0035

Предмет: Доставка на Система за плазмено отлагане на наноструктури и третиране на флуиди, във Физически факултет към Софийски университет „Св. Климент Охридски“, по две обособени позиции

 

Дата: 18.12.2018 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-219/ 13.12.2018 г.
УИН номер на РОП: 00640-2018-0033

Предмет: „Периодична доставка на хартия, канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, ДБФП № BG05M2OP001-1.001-0001-C01“ с 2 обособени позиции

 

Дата: 14.12.2018 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-217/ 12.12.2018 г.
УИН номер на РОП: 00640-2018-0032

Предмет: Доставка и гаранционна поддръжка на оборудване (компютърна техника, непрекъсваеми токозахранващи устройства, мрежово оборудване и сървъри) за нуждите на проект № BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе)“ по 4 обособени позиции

 

Дата: 03.12.2018г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-209/ 30.11.2018 г.
УИН номер на РОП: 00640-2018-0029

Предмет: „Мигриране към нова перспективна платформа, надграждане и интегриране на Система за Управление на Студентска Информация (СУСИ)“

 

Дата: 30.11.2018 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-204/ 27.11.2018 г.
УИН номер на РОП: 00640-2018-0028

Предмет: „Изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР за доизграждане на обект - многофункционална спортна зала на Софийски университет „Св. Климент Охридски““

 

Дата: предстоящо публикуване: 22.11.2018 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40- 192/ 19.11.2018 г.
УИН номер на РОП: 00640-2018-0027

Предмет: Абонамент на американски и западноевропейски печатни научни издания и електронни бази данни, руско езични периодични издания и български периодични и on-line издания за 2019, 2020 и 2021 г. за нуждите на Университетска библиотека, факултети и звена при Софийски университет „Св. Климент Охридски”, включваща 9 обособени позиции.

 

Дата: 22.11.2018 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-191/ 19.11.2018 г.
УИН номер на РОП: 00640-2018-0026

Предмет: „Изпълнение на мерки за комуникация и публичност по проект BG05M2OP001-1.002-0019 „Изграждане и развитие на Център за компетентност “Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.“

 

Дата: 20.10.2018г.
Идентификационен номер на СУ: РД-40-164/ 17.10.2018 г.
УИН номер на РОП: 00640-2018-0021

Предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при пътувания в страната и до държави-членки на Европейския съюз за нуждите на проект „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе), ДБФП №BG05M2OP001-1.001-0004-C01“ по 2 обособени позиции

 

Дата: 25.10.2018 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-171/ 22.10.2018 г.
УИН номер на РОП: 00640-2018-0024

Предмет: "Изпълнение на мерки за информация и публичност за нуждите на проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, ДБФП № BG05M2OP001-1.001-0001-C01“ по две обособени позиции"

 

Дата: 05.10.2018 г.
Идентификационен номер на СУ: РД-40-154/ 02.10.2018 г.
УИН номер на РОП: 00640-2018-0020

Предмет: Доставка и инсталиране на диагностична апаратура, включваща три обособени позиции

 

Дата: 23.07.2018 г.
Идентификационен номер на СУ: РД-40-125/ 20.07.2018 г.
УИН номер на РОП: 00640-2018-0015
Предмет: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при пътувания в страната и други държави-членки на Европейския съюз за нуждите на проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, ДБФП № BG05M2OP001-1.001-0001-C01“ по 2 обособени позиции

 

Дата: 23.07.2018 г.
Идентификационен номер на СУ: РД-40-124/ 20.07.2018 г.
УИН номер на РОП: 00640-2018-0014
Предмет: „Периодична доставка на хартия, канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, ДБФП № BG05M2OP001-1.001-0001-C01“ с 3 обособени позиции

 

Дата: 11.07.2018 г.
Идентификационен номер на СУ: РД-40-109/ 09.07.2018 г.
УИН номер на РОП: 00640-2018-0013
Предмет: "Доставка на компютърно оборудване, периферни устройства, резервни части и офис техника за нуждите на СУ Св. Климент Охридски, по десет обособени позиции"

 

Дата: 01.06.2018 г.
Идентификационен номер на СУ: РД-40-81/ 30.05.2018 г.
УИН номер на РОП: 00640-2018-0010
Предмет: „Организиране на лятна школа за нуждите на проект BG05M2OP001-2.009-0005 „Модерна палеославистика и медиевистика“

 

Дата: 24.05.2018 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-79/ 29.05.2018г.
УИН номер на РОП: 00640-2018-0009
Предмет: „Изпълнение на инженеринг (изготвяне на работен проект, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор) за обект „Ремонт и реконструкция на сградата на корпус „Б“ в кампус „Лозенец“ на СУ „Св. Климент Охридски““, финансиран от ОПРР 2014-2020 г.

 

Дата: 24.05.2018 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-76/ 22.05.2018г.
УИН номер на РОП: 00640-2018-0008
Предмет: Периодична доставка на хартия, тонери, канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с 5 обособени позиции

 

Дата: 12.05.2018 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-71/09.05.2018г.
УИН номер на РОП: 00640-2018-0007
Предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски““

 

Дата: 24.01.2018г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-12./22.01.2018г.
УИН номер на РОП: 00640-2018-0001
Предмет: „Организиране и провеждане на обучителни школи за нуждите на два проекта BG05M2OP001-2.009-0028 и BG05M2OP001-2.009-0005, финансирани по ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020, ПРИОРИТЕТНА ОС 2. Образование и учене през целия живот, ПРОЦЕДУРА BG05M2OP001-2.009 „ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДОКТОРАНТИ, ПОСТДОКТОРАНТИ, СПЕЦИАЛИЗАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ – фаза 1 по три обособени позиции

 

Дата: 23.12.2017 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-199/21.12.2017г.
УИН номер на РОП: 00640-2017-0039
Предмет: „Доставка на химически материали и консумативи за нуждите на проект BG05M2OP001-2.009- 0028 „Постигане на оптимална среда за обучение, научни изследвания, иновации и устойчиво развитие на човешкия капитал в сферата на химическите науки: Адаптиране на образованието днес за утрешния ден“

 

Дата: 23.12.2017 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-200/21.12.2017г.
УИН номер на РОП: 00640-2017-0038
Предмет: Доставка на материали, консумативи и китове за нуждите на Биологически факултет при Софийски университет "Св. Климент Охридски"

 

Дата: 22.12.2017г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-198/20.12.2017г.
УИН номер на РОП: 00640-2017-0037
Предмет: ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

 

Дата: 20.12.2017 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-193/18.12.2017г.
УИН номер на РОП: 00640-2017-0035
Предмет: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект – „Ремонт и реконструкция на сградата на корпус „Б“ в кампус „Лозенец“ на СУ „Св. Климент Охридски“ по ОП „Региони в растеж” 2014 - 2020”

 

Дата: 20.12.2017 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-192/18.12.2017г.
УИН номер на РОП: 00640-2017-0036
Предмет: „Доставка на системи за комплексно симулационно обучение“

 

Дата: 15.12.2017 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-188/12.12.2017г.
УИН номер на РОП: 00640-2017-0034
Предмет: Доставка на научна литература, издавана от български издателства за нуждите на Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 

Дата: 11.12.2017 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-187/07.12.2017г.
УИН номер на РОП: 00640-2017-0033
Предмет: „Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски“ в две обособени позиции

 

Дата: 25.09.2017 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-135/20.09.2017г.
УИН номер на РОП: 00640-2017-0026
Предмет: "Дейности по информация, публичност и реклама. Изработка и доставка на презентационни, информационни и рекламни материали. Изработка и доставка на протоколни подаръци и аксесоари, включващ 5 обособени позиции

 

Дата: 25.09.2017 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-137/20.09.2017г.
УИН номер на РОП: 00640-2017-0024
Предмет: „ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНО И МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, АКСЕСОАРИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА СУ «СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ» ПО СЛЕДНИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: 1. Позиция: Везни; 2. Позиция: Бъркалки; 3. Позиция: Уреди с нагряване и охлаждане; 4. Позиция: Друго общо оборудване или оборудване с общо приложение; 5. Позиция: Оптически уреди; 6. Позиция: Уреди за детекция и анализ; 7. Позиция: Уреди за измерване на лъчения; 8. Позиция: Уреди, използвани в електротехниката.

 

Дата: 25.09.2017 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-136/20.09.2017г.
УИН номер на РОП: 00640-2017-0025
Предмет: „ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ПЕЧАТАРСКА ХАРТИЯ И КАРТОНИ“ по три обособени позиции

 

Дата: 21.09.2017 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-133/19.09.2017г.
УИН номер на РОП: 00640-2017-0023
Предмет: „Доставка на ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И НАПИТКИ за нуждите на Софийския университет „Св. Климент Охридски” по 10 обособени позиции

 

Дата: 20.09.2017 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-131/18.09.2017г.
УИН номер на РОП: 00640-2017-0021
Предмет: УСЛУГИ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ/ КОМУНИКАЦИЯ по три проекта BG05M2OP001-2.009-0013; BG05M2OP001-2.009-0028; BG05M2OP001-2.009-0005; по ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020 по две обособени позиции

 

Дата: 21.07.2017 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-105/19.07.2017г.
УИН номер на РОП: 00640-2017-0019
Предмет: „Организиране и провеждане на Обучителна Школа 1 по проект BG05M2OP001-2.009- 0028 „Постигане на оптимална среда за обучение, научни изследвания, иновации и устойчиво развитие на човешкия капитал в сферата на химическите науки: Адаптиране на образованието днес за утрешния ден“

 

Дата: 11.05.2017 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-65/09.05.2017г.
УИН номер на РОП: 00640-2017-0015
Предмет: „Доставка на химически и биологични изделия и продукти с общо и специфично предназначение” по осем обособени позиции

 

Дата: 13.04.2017 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-55/10.04.2017г.
УИН номер на РОП: 00640-2017-0014
Предмет: „Доставка на печатни и електронни издания на руска и чуждоезична научна литература за нуждите на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ по следните обособени позиции: обособена позиция 1: Доставка на руска научна литература; обособена позиция 2: Доставка на чуждоезична научна литература.“

 

Дата: 23.01.2017 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-7/19.01.2017г.
УИН номер на РОП: 00640-2017-0005
Предмет: „Извършване на строително-ремонтни работи /СРР/, строително-монтажни работи /СМР/ и консервационно – реставрационни работи /КРР/ на сгради, собственост на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по четири обособени позиции"