Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Димитър Росенов Пенев, Физически факултет

Зала А 415, Физически факултет

Защита на докторска дисертация на задочния докторант Димитър Росенов Пенев за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Ядрена физика
Тема: „Методи за дозиметрична оценка, оптимизиране и контрол на лъчетерапевтичните планове“

Председател на научното жури: доц. д-р Страхил Бойчев Георгиев

 

Материали:

Рецензии:

Становища: