Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Калин Николаев Чакъров, Факултет по химия и фармация

Заседателна зала на Факултет по химия и фармация, бул. "Дж. Баучър" 1, ет. 1

 

Публична защита на дисертационния труд на Калин Николаев Чакъров на тема: Области на трудност в учебното съдържание по химия от гледна точка на ученици и учители. Затруднения на учениците при изучаване на органична химия на базово нивопо професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по /Методика на обучението по химия/, редовен докторант.

Научен ръководител: доц. д-р Александрия Иванова Генджова

Председател на научното жури: доц. д-р Надежда Стефанова Райчева

 

Покана

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в Деканата на ФХФ, СУ, бул. "Дж. Баучър" 1, стая 107