Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Милен Георгиев Великов, Геолого-географски факултет

Зала № 242, СУ “Св. Климент Охридски” (възможност за онлайн)

 

Защита на докторска дисертация на Милен Георгиев Великов на тема: ,,Динамика и взаимовръзки на пазара на труда в България за периода 1989-2021г. - количествени и качествени изменения” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за Земята (География на населението и селищата).

 

Научен ръководител: доц. д-р Георги Бърдаров
Председател на научното жури: проф. д-р Климент Найденов

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: