Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Кристиян Ангелов Луканов, Геолого-географски факултет

Огледална зала, СУ “Св. Климент Охридски” (възможност за онлайн)

 

Защита на докторска дисертация на Кристиян Ангелов Луканов на тема: ,,Геостратегически аспекти от интеграционната политика на Европейския съюз в Дунавския регион” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4 Науки за Земята (Регионална и политическа география).

 

Научен ръководител: проф. д-р Марин Русев
Председател на научното жури: доц. д-р Косьо Стойчев

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: