Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / ас. Гергана Георгиева Деспотова, Департамент по спорт

Публичната защита ще се проведе на адрес: https://us02web.zoom.us/j/9405636993?pwd=Y1BoN3pYVXVDWmR0WG1lMlJ5bk9xdz09

Публична защита на дисертационния труд на ас. Гергана Георгиева Деспотова

Тема: „Проследяване ефекта от методика на кинезитерапия при студенти с мускулно-скелетни дисфункции, наднормено тегло и затлъстяване

Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …. (Методика на обучението по физическо възпитание и спорт – кинезитерапия)

Научен ръководител: проф д-р Костадин Костов

Председател на научното жури: проф. д-р Анжелина Янева

Материали:

Рецензии:

Становища: