Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Магистърски програми / Факултет по педагогика / Теория и управление на образованието / Образователен мениджмънт – редовно и задочно обучение

   

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна/задочна

 

Ръководител: доц. д-р Йонка Първанова

тел.: 0896 714807

e-mail: y.parvanova@fp.uni-sofia.bg

 

Магистърската програма Образователен мениджмънт е предназначена за специалисти, притежаващи диплома за висше образование за бакалавър или магистър с придобита квалификация „учител” и дава професионална квалификация „Ръководител (мениджър) на образователни институции“.

 

Програмата се предлага и с обучение на английски език, с прием в зимен и летен семестър.

 

Програмата подготвя професионални мениджъри на екипи, групи и организации в системата на предучилищното и училищното образование. Тя е наследник на междууниверситетския проект "Интераула" за създаване на първите магистратури по образователен мениджмънт в България (2004-2009) и обединява традициите на Амстердамския институт по образователен мениджмънт с приноса на академичната общност на Софийския университет. Има международна акредитация от 2003 г. и акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация в България.

 

Магистърската програма Образователен мениджмънт отговаря на актуалните потребности на системата за предучилищно и училищно образование от специалисти, притежаващи специфични знания и умения за управление на институциите, процесите, дейностите и специалистите в тази система в България. За целта студентите получават задълбочена теоретична и практическа подготовка за успешна професионална реализация и кариерно развитие, включваща следните компетенции (знания, умения и нагласи):

  • управление на институциите в системата на предучилищното и училищното делегираните бюджети в системата за предучилищно и училищно образование;
  • формиране и управление на екипи в институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

 

Завършилите програмата могат да се реализират като:

  • директори и помощник-директори на детски градини, училища и други институции в системата на предучилищното и училищното образование, при спазване на нормативните изисквания за заемане на длъжността директор, регламентирани в Наредба 5/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, ДВ бр. 61/02 август 2019 г.
  • обучаващи преподаватели (обучители) на възрастни по андрагогическия компонент - теория и методика на учебния процес с възрастни учащи се;
  • експерт-оценители на курсове, програми и проекти за сферата на предучилищното и училищното образование;
  • консултанти при разработването и внедряването на иновации в системата на предучилищното и училищното образование;
  • автори на проекти и ръководители на екипи, работещи по проекти в сферата на образованието.

 

Форми и методи на оценяване: изпити, текущи оценки, подготовка на проекти, научно есе, реферат и пр.

 

Обучението завършва с държавен изпит или разработване и защита на дипломна работа (магистърска теза).

 

Условия за прием: по документи и събеседване.

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

Редовно обучение, 2 сем.

Задочно обучение, 2 сем.

График на занятията - I сем. 2020/2021, редовно обучение - задължителни дисциплини

График на занятията - I сем. 2020/2021, задочно обучение - задължителни дисциплини

График на занятията - I сем. 2020/2021, редовно обучение - избираеми дисциплини

График на занятията - I сем. 2020/2021, задочно обучение - избираеми дисциплини

График на занятията - II сем. 2020/2021, редовно обучение - задължителни и избираеми дисциплини

График на занятията - II сем. 2020/2021, задочно обучение - задължителни и избираеми дисциплини

Конспект за държавен изпит

Процедура за провеждане на държавен изпит