Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Научна и международна дейност / Националната програма за „Млади учени и постдокторанти -2“

   

****

В изпълнение на Националната програма „Млади учени и постдокторанти-2“, Историческият факултет обявява места за млади учени с продължителност 12 месеца (на 8 или 4 часов работен ден)

Срок на програмата: до края на 2025 г.

I етап, 18 месеца, 2022 – 2023 г.

II етап, 18 месеца, 2024 – 2025 г.

 

Модул „Млад учен“

„Млад учен“ е лице, което извършва научноизследователска и научно-образователна дейност във висше училище и/или научна организация след придобиване на първа ОКС „магистър“, но не повече от 10 години след придобиването ѝ. Датата на придобиване на магистърска степен се счита от датата на Протокола на Държавната изпитна комисия.

По време на участието си в програмата кандидатите трябва да отговарят на определението за МУ.

Кандидати по този модул могат да:

 • са новоназначени по програмата в организацията бенефициент, които отговарят на условието за млад учен;
 • заемат академичната длъжност „асистент“ или „главен асистент“ (с минимум шест месеца стаж към датата на кандидатстване) и са на трудов договор в организацията бенефициент;
 • са докторанти, отчислени с право на защита и са назначени на трудов договор в организацията бенефициент;
 • са докторанти в задочна форма на обучение или такива на самостоятелна подготовка, зачислени минимум шест месеца преди датата на кандидатстване в организацията бенефициент и са назначени на трудов договор в нея;
 • са специалисти с висше образование, които отговарят на условието за млад учен и са на трудов договор в организацията бенефициент.

* С предимство ще се класират МУ, които са външни за организацията бенефициент.

** Допустимо е участието в Програмата на чужди граждани.

*** Кандидатите могат да участват и със сканирани документи, вкл. и на английски език.

 

Допустими разходи за стимулиране на МУ:

– за месечни възнаграждения – средствата по модула могат да бъдат използвани както за основни месечни възнаграждения на новоназначени МУ, така и за допълнителни месечни възнаграждения на вече назначени в организацията бенефициент МУ, както

следва:

 • за месечни възнаграждения на новоназначени МУ – не по-ниско от 1200 лв. с включени средства за осигуровки за сметка на работодател (при 8 часов работен ден)
 • за допълнителни месечни възнаграждения на вече назначени МУ – не по-ниско от 300 лв. и не по-високо от 800 лв., с включени средства за осигуровки за сметка на работодател.

Необходими документи:

Заявление за участие в конкурса (по образец)

 1. Заявление (по образец)
 2. Декларация (по образец)
 3. Автобиография
 4. Изследователски проект до 5 стандартни страници (9 000 знака) (по образец)
 5. Копие от диплома за образователната степен "магистър" в направление 2.2. История и археология и 3.1. Социология, антропология и науки за културата
 6. Копие от диплома за получена образователна и научна степен „доктор“ в направление 2.2. История и археология и 3.1. Социология, антропология и науки за културата (ако е приложимо)
 7. Списък с научни публикации (последните 5 години) (ако е приложимо)
 8. Списък с участие в научни проекти (ако е приложимо)
 9. Списък с участие в научни форуми с научен доклад (ако е приложимо)
 10. Списък с краткосрочни или дългосрочни специализации (ако е приложимо)
 11. Потвърждение от научен консултант (хабилитирано лице) в Историческия факултет

 

Забележка: Класираните кандидати сключват допълнително трудово споразумение за срок от 12 месеца с дневна почасова ангажираност (минимум 4 часа

****

Критерии за оценка

Срок за подаване на документи: 9 септември 2022 г. в Деканата на ИФ (каб. 40Б) и/или електронен адрес baramova@uni-sofia.bg

Допълнителна информация: доц. д-р Мария Баръмова: baramova@uni-sofia.bg