Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Ас. Христина Николаева Белева, Факултет по науки за образованието и изкуствата

зала № 213 на Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на ас. Христина Николаева Белева, докторант на самостоятелна подготовка, на тема „Развитие на специфични комуникативни и металингвистични умения при студенти от специалност „Предучилищна педагогика с чужд език“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по (Методика на обучението в детската градина и началното училище – английски език).

Председател на научното жури: проф. д-р Мадлен Василева Данова – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: