Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Никос Андреу Филипу, Факултет по класически и нови филологии

Зала 247, Ректорат на СУ

Публична защита на Никос Андреу Филипу, докторант н а самостоятелн аподготовка за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ в професионално направление 1.3.

Педагогика на обучението по… (Методика наобучението по английски език) с дисертационен труд на тема: „Researching and Developing A Model for Language Teacher Appraisal“

(“Изследване и разработванена модел за атестиране на учители по чужд език”).

 

Научен ръководител: проф. дпн Тодор Крумов Шопов

Председател на научното жури: проф. дфн Димитър Веселинов Димитров

 

Автореферат

 

Рецензии:

проф. дфн Димитър Веселинов Димитров

доц. д-р Светлана Георгиева Димитрова-Гюзелева

 

Становища:

проф. дпн Тодор Крумов Шопов

доц. д-р Елена Славчева Савова

доц. д-р Весела Кирилова Славова