Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Николай Стефанов Шаранков, Факултет по класически и нови филологии

2 зала - Ректорат на СУ или он-лайн

Защита на дисертационния труд на ас. Николай Стефанов Шаранков на тема:

„Античните надписи на Дионисопол: издаване на текстовете с коментар и анализ на езиковите и ономастичните данни“ за придобиване на образователна и научната степен „доктор” по професионално направление 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, научна специалност „Класически езици“ (Класически езици и епиграфика).

 

Председател на научното жури: проф. д.ф.н. Мирена Христова Славова

 

Автореферат , EN

 

Рецензии:

Становища:

 

Дисертационният труд и материалите по защитата са на разположение в катедрата поКласическа филология, каб. 183 , СУ "Св. Климент Охридски", бул. "Цар Освободител"15. Публикувани са и на Интернет-страницата на Университета.Защитата ще се състои на 6 октомври 2021 г. от 14.00 часа в 2 зала на Ректората наСУ, бул. "Цар Освободител" 15 или он-лайн.