Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Методий Първанов Кирилов, Факултет по славянски филологии

Публичната защита ще се проведе дистанционно
чрез конферентна връзка в платфармата zoom: :
https://us02web.zoom.us/j/87194904054?pwd=a1JkdkFVS1FkN1ZiSm84UDBjNFk5Zz09

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Българският модернизъм в обучението по литература – културни контексти и модели на четене“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...(Методика на обучението по литература). Редовен докторант към Катедрата по методика на обучението по български език и литература

 

Научен ръководител: проф. д-р Владимир Атанасов

Председател на научното жури: проф. дпн Адриана Симеонова - Дамянова - ФСФ, СУ

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: