Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Мариела Иванова Савкова, Философски факултет

Присъствено: на бул.“Цар Освободител“ № 15, СУ „Св. Климент Охридски“, Ректорат, Конферентна зала, а при необходимост в хибриден формат- присъствено в зала и онлайн през платформата Майкрософт Тиймс

Публична защита на докторант на самостоятелна подготовка, зачислена през учебната 2020/2021 г. със Заповед № РД 20-151/26.01.2021 г. в научно направление 3.3. Политически науки, докторска програма Европеистика, с научен ръководител доц. дпн Калоян Димитров Симеонов. Тема на дисертацията: „Мониторинг и последваща оценка на въздействието на кохезионната политика на ЕС в България.“

 

Председател на научното жури: доц. д-р Стела Стоянова Ралева

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

 

Становища: