Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Борислава Борисова Петкова, Факултет по химия и фармация

Заседателна зала на Факултет по химия и фармация, бул. "Дж. Баучър" 1, ет. 1

 

Публична защита на дисертационния труд на Борислава Борисова Петкова на тема: Роля на свойствата на динамичните адсорбционни слоеве за пенообразуването от разтвори на повърхностно-активни вещества по професионално направление 4.2. Химически науки (Теоретична химия – макрокинетика), редовен докторант.

Научни ръководители: проф. д-р Славка Стоянова Чолакова и акад. проф. дхн Николай Денков Денков

Председател на научното жури: чл. кор. проф. дмн Красимир Димитров Данов

 

Покана

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в Деканата на ФХФ, СУ, бул. "Дж. Баучър" 1, стая 107