Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Стопански факултет / Специалност Стопанско управление / Магистърски програми за специалисти / Стратегическо управление

   

 

 

Срок на обучение: 1 година

Форма на обучение: редовна

 

Ръководител: доц. д-р Иван Ангелов

е-mail: ivanangel@feb.uni-sofia.bg

Администратор: доц. д-р Ия Петкова

е-mail: iya.petkova@feb.uni-sofia.bg

 

За прием в програмата се кандидатства с документ за завършена ОКС „Бакалавър“ или ОКС „Магистър“ и устно събеседване с комисия. Балът се образува от средния успех от дипломата, успеха от държавния изпит (защита на дипломна работа) и оценката от събеседването, която е с „да“ и „не“. Оценка „да“ се приравнява на (6.00), а оценка „не“ се приравнява на (2,00) и кандидатът отпада от класирането. Максимално възможният бал за прием в програмата е 18.

 

Кандидатите за прием в програмата от зимния семестър на учебната 2024/2025 година могат да подадат своите документи през платформата https://feba.kmk.uni-sofia.bg/ на някой от следните 3 етапа:

 • Първи етап – от 1 до 21 юли 2024 г.
 • Втори етап – от 25 юли до 15 септември 2024 г.
 • Трети етап – от 21 до 30 септември 2024 г.

 

Събеседванията за прием в магистърската програма ще се проведат онлайн от 18:30 часа в платформата Teams на следния линк: https://bit.ly/KMK-24-BM-HRMD-SU, съответно на:

 • Първи етап: 24.07.2024 (сряда) от 18:30 часа в MS Teams
 • Втори етап: 18.09.2024 (сряда) от 18:30 часа в MS Teams
 • Трети етап: 02.10.2024 (сряда) от 18:30 часа в MS Teams

 

 

За програмата Стратегическо управление

ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

Магистърската програма „Стратегическо управление“ има за цел да подготвя висококвалифицирани специалисти и лидери, които да владеят съвременните методи и средства за стратегическо управление, да изграждат и управляват стратегически мрежи от партньорства, както и да даде основа за непрекъснато самоусъвършенстване в практиката.

 

ОБУЧЕНИЕ

Магистърската програма „Стратегическо управлениее предназначена за кандидати от всякакви специалности, притежаващи ОКС „Бакалавър“ или ОКС „Магистър“.

Програмата се предлага в редовна форма на обучение, с прием през зимния семестър.

Продължителността на обучението е два семестъра и обхваща:

 • Базова задължителна подготовка – базови задължителни учебни дисциплини, изграждащи професионалната специализация на магистър по Стратегическо управление;
 • Профилираща подготовка – изборно-задължителна и свободно избираема подготовка в една от предлаганите специализации: „Развитие на човешкия капитал“, „Стратегическо развитие“ и „Иновации и предприемачество“.

 

Студентите със завършена бакалавърска или магистърска степен в професионално направление, различно от 3.7. Администрация и управление или 3.8 Икономика, задължително избират две подготвителни дисциплини – „Основи на управлението“ през първия семестър и „Бизнес планиране и контрол“ през втория семестър.

 

Предвидена е възможност за изучаване на допълнителни дисциплини във факултативна форма.

Учебните занятия се провеждат от 18 часа в делничните дни, в събота и по изключение в неделя.

Завършилите програмата получават квалификация „Магистър по Стратегическо управление“.

 

Завършилите МП „Стратегическо управление“ могат да се реализират:

 • като ръководители и лидери на екипи и разнообразни по големина и специфика организации;
 • като специалисти в ръководните органи на организацията, занимаващи се с планиране, управление на човешките ресурси, оперативно управление и др.
 • на ръководни и административни длъжности в стопански организации;
 • на средни и висши равнища на държавната администрация;
 • в организации с нестопанска цел;
 • като консултанти в бизнеса;
 • в научноизследователски и развойни звена и др.

 

ПАРТНЬОРСТВО С БИЗНЕСА

 

Магистърска програма „Стратегическо управление“ е създадена от катедра „Стопанско управление“ на Софийския университет с активното съдействие на партньори от бизнеса и е съобразена със структурата, съдържанието и методите на преподаване в подобни магистърски програми във водещи университети в Европейския съюз и САЩ.

Програмата се подкрепя от водещи компании, работещи в България. В обучението са привлечени като гост-лектори изпълнителни директори и ръководители от висшия управленски ешелон на водещи български и международни организации, предприемачи, представители на дипломатическия корпус, както и гостуващи преподаватели от водещи световни университети.

 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Завършена бакалавърска или магистърска степен.

Обучението в програмата е само в платена форма.

 

 

Архив на учебните планове:

Изменение и допълнение на учебния план