Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Бакалавърски програми / Стопански факултет / Икономика и финанси (английска програма)

   

 

Обучението е на български език, като някои от курсовете се провеждат на английски език. Курсовете на чужд език са посочени в учебните планове.

 

Бакалавърската специалност "Икономика и финанси (английска програма)" следва високи международни стандарти. Част от курсовете са разработени в сътрудничество с колеги от водещи английски и американски университети. Много от дисциплините се водят на английски език от утвърдени преподаватели в научните среди и практиката.

Учебният план е с подчертан интердисциплинарен характер, съчетаващ икономически, финансови, управленски и правни дисциплини и т.нар. STEM дисциплини – приложна математика, статистика, компютърни и информационни технологии. Балансираното преподаване на класически и модерни теоретични и емпирични модели и концепции развива практически ориентирани умения, базирани на солидни теоретични знания и подготвя студентите за вземане на ефективни решения чрез използване на съвременни методи и средства, в т.ч. работа с реални данни и приложение на съвременни аналитични софтуерни приложения.

Бакалавърска специалност „Икономика и финанси” (английска програма) е с прием за всички кандидати, завършили средно образование, и владеещи английски език на равнище минимум В2 по Общата европейска референтна рамка за езици.

Завършилите с професионална квалификация „ИКОНОМИСТ И ФИНАНСИСТ” могат успешно да работят в бизнес организации, държавни институции на местно и регионално равнище, държавната администрация, в организации с нестопанска цел, във финансови институции и др. Тяхната професионална реализация включва:

  • Различни управленски равнища в икономическите, финансово-счетоводните и административните отдели във всички публични и частни институции, както и в неправителствения сектор;
  • Анализатори в икономически, финансови, търговски и други отдели и дирекции в министерства, ведомства, предприятия, общинската и областната администрация, научно-изследователските звена;
  • Експерти в специализирани агенции, банкови и небанкови финансови институции, международни финансови организации и др.;
  • Консултанти при разработването на национални и международни бизнес проекти, тяхната оценка и осигуряване на източници на финансиране;
  • Предприемачи, формиращи и ръководещи собствен и семеен бизнес.

Те биха могли да продължат образованието си в магистърските програми на Стопанския факултет или други учебни заведения в страната, както и в чужбина.

 

 

За повече информация относно английска програма по Икономика и финанси - доц. д-р Димитър Златинов, dzlatinov@feb.uni-sofia.bg

 

 

Информация за катедра "Икономика"