Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Специалности / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Деяна Драгомирова Драгоева-Христова, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

Защита на докторска дисертация на тема: „Младият човек в медиите: традиционни и иновативни модели на включване” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Медиен разказ), редовен докторант. Отчислена с право на защита.

 

Научен ръководител: проф. дсн Снежана Попова

 

Председател на научното жури: доц. д-р Орлин Спасов

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

проф. д-р Илиана Павлова

 

доц. д-р Орлин Спасов

 

Становища:

 

проф. д.н. Петя Александрова

 

проф. дсн Снежана Попова

 

доц. д-р Стела Ангова