Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Докторанти / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / Доц. д-р Славка Вълчева Ненова, ДИУУ, СУ „Св. Климент Охридски“

Зала 2, Ректорат

Защита на дисертационния труд на доц. д-р Славка Вълчева Ненова на тема: „Комплексно осигуряване качеството на образователната услуга в професионалните гимназии ” за присъждане на научната степен "доктор на науките" по професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – Професионална педагогика).

 

Председател на научното жури: проф. дпн Яна Мерджанова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: