Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / "Изследователска мобилност по проект SUMMIT"

   

Уважаеми колеги,

Във връзка със Заповед на Ректор РД-19-331 за изменение на правилата за осъществяване на входяща и изходяща мобилност по проект SUMMIT, влезла в сила от 04.07.2023 г., прилагаме ревизираната методика и ревизираната процедура за осъществяване на мобилност по Дейност 3.3 Международно сътрудничество.

Актуализиран е и пакетът от документи за изходяща и входяща мобилности като са включени образците на документи, които са видоизменени.

Кампанията по селекция през м. август ще се провежда съгласно Заповед на Ректор РД-19-331.

Във връзка с входящите мобилности по т.6 от процедурата бихме искали да ви уведомим, че заявките за привличане на чуждестранни учени трябва да се подават от катедрите или организационните комитети на конференции и други научни форуми до 10-то число на текущия месец на имейл адрес: dekanat@fcml.uni-sofia.bg

Заявката (в свободен текст) трябва да съдържа следната информация:

 • Име, звание на чуждестранния учен, изписани на кирилица и латиница;
 • Институцията, която представлява;
 • Имейл адрес за контакт;
 • Дейност по проекта Summit, по която чуждестранният учен желае да участва:
 • Краткосрочна специализация в чужбина (от 14 дни до 2 месеца);
 • Участие в конференция, семинар и друго научно събитие или такова, което е в съответната индустриална област; размер на такса правоучастие при наличие на такава (в съответния вид валута),
 • Краткосрочна визита (до максимум 14 дни) с изследователска цел в лаборатория, библиотека или друг инфраструктурен обект,
 • Краткосрочна визита (до максимум 14 дни) с цел организиране на научна конференция, семинар, школа и др. с външно участие.
 • Мотивация и повод за поканата на чуждестранния учен;
 • Период на визитата, който включва и дните за път;
 • Форма на отчитане на резултатите от реализираната мобилност:
 • публикуване на поне една публикация в специализирано научно издание, индексирано в Web of Science, в резултат от работата ми по време на мобилността/визитата/специализацията.
 • участие в съвместни публикации с колеги от приемащата институция;
 • участие в подготовка на съвместни проекти с колеги от приемащата институция;
 • организиране на съвместни семинари или събития за популяризиране на резултатите от научната дейност и др.

Въз основа на тази информация кконтактното лице от ФКНФ (доц. д-р Невена Панова, председателят на НК на ФКНФ) изготвя покана (pre-acceptance letter) и заявление, чрез които уведомява Координатора на дейност 3.3 Международно сътрудничество за постъпилата заявка.

 

Необходими документи за кандидатстване за изходяща мобилност:

 

Необходими документи за кандидатстване за входяща мобилност: