Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Физикохимия / Преподаватели / Проф. д-р Галя Маджарова

   
Galia_Madjarova

Email: fhgm@chem.uni-sofia.bg

Тел.: + 359 2 8161431

Професионален стаж:

1995 магистър по Химия, специалност „Химична физика и теоретична химия”, СУ „Св. Кл. Охридски”
1999 доктор по Теоретична химия, СУ „Св. Кл. Охридски”
2001 асистент в Катедра Физикохимия, ХФ, СУ „Св. Кл. Охридски”
2006 главен асистент в Катедра Физикохимия, ХФ, СУ „Св. Кл. Охридски”
2013 доцент по Теоретична химия в Катедра Физикохимия, ФХФ, СУ „Св. Кл. Охридски”
2022 професор по Теоретична химия в Катедра Физикохимия, ФХФ, СУ „Св. Кл. Охридски”
2019-2023 заместник-декан на ФХФ по учебна дейност – Фармация и СДК

 

Преподавателска дейност:

ОКС „Бакалавър“

Строеж на веществото, Квантова химия и молекулна механика

Молекулно моделиране на функционални материали

сп. „Фармация“ Физикохимия с колоидна химия 1
ОКС „Магистър“ след висше образование Приложна изчислителна химия

 

Учебници и учебни помагала

Електронни лекции на български за обучение в бакалавърско и магистърско ниво

 

Специализации:

2000 пост-док в Institute for Fundamental Chemistry, Киото, Япония;

Приемащ учен: Prof. Tokyo Yamabe

2004 STSM в Institute for Chemistry of Surfaces and Interfaces, Мюлюз, Франция;

Приемащ учен: Prof. Dr. Natalia Gospodinova

2015 пост-док в Max Planck of Microstructure Physics, Хале, Германия;

Приемащ учен: Prof. Eberhard Gross

 

Научни интереси:

Теоретично изследване на:

  • магнитни свойства на Heusler сплави като алтернатива на редкоземните постоянни магнити;
  • електронна структура на полициклични ароматни въглеводороди;
  • изследване на молекулно ниво на взаимодействия на лиганд-рецепторни комплекси и системи за доставка на лекарства;
  • приложение на методите за машинно обучение в търсенето на нови материали.

 

ORCID : 0000-0002-6786-2719

Scopus Author ID: 6602638896

Web of Science ResearcherID: A-9124-2013

 

За контакти:

СУ „Св. Кл. Охридски”

Факултет по Химия и Фармация

бул. „Дж. Баучър” 1

1164 София

Email: fhgm@chem.uni-sofia.bg

Тел.: + 359 2 8161431