Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Аналитична химия / Учебно-научни лаборатории / Учебно-научна лаборатория по Молекулна спектроскопия за структурен анализ / Проектиране на нови противотуморни препарати на основата на метални комплекси - Фонд „Научни изследвания”, Министерство на образованието и науката, 2016 – .

   

Проект финансиран от:

Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2016 г.

Основна научна област: Химически науки

Допълнителна научна област: Медицински науки

Договор, сключен с Фонд „Научни изследвания”, Министерство на образованието и науката на 16.12.2016 г.

 

Вид на планираните научни изследвания:

Фундаментални изследвания, насочени към извеждане на успешна лекарствена форма на основата на експериментално и теоретично изследване на влиянието на молекулната структура върху противотуморните свойства чрез вариране на параметри като: природа и степен на окисление на металните йони; природа и координационна способност на лигандите; пространствена структура на координационния полиедър; разпределение на зарядите и др.

 

Базова организация:

Софийски университет „Св. Кл. Охридски”

 

Ръководител на научния колектив

доц. д-р Галина Георгиева Генчева-Кисьовска

 

Участници:

Snimka_kolektiv

гл. ас. д-р Даниела Цветанова Цекова-Стефанова

гл.специалист-химик, д-р Соня Йорданова Зарева

специалист-химик, д-р Паулина Йорданова Гороломова

докторант Вяра Николаева Велчева

докторант Борислава Красимирова Георгиева

докторант Мирела Цокева Вражилова

химик, Силвия Димитрова Чакърова

студент Марта Валентинова Маркова

 

Етап 1: от 16.12.2016 г. до 16.06.2018 г.

Етап 2 - от 16.06.2018 г. – 16.06.2020

 

Средствата по проекта са използвани за:

  • участие в конференции и училища на младите учени;
  • закупуване на компютри – настолни и сървър
  • Закупуване на химикали, материали и консумативи, които осигуряват работата по програмата.

 

Интернет страницата на проект ”Проектиране на нови противотуморни препарати на основата на метални комплекси” е изготвена от д-р Паулина Гороломова