Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Докторантури / Придобиване на образователната и научна степен “доктор” / Архив / Надежда Ангелова Ангелова, Факултет по химия и фармация

Заседателна зала на Факултет по химия и фармация, бул. "Дж. Баучър" 1, ет. 1

 

Публична защита на дисертационния труд на Надежда Ангелова Ангелова на тема: „Получаване и охарактеризиране наъ наноструктурирани желязо (III)–съдържащи хидроксифосфати като потенциални ваксинални адюванти” по професионално направление 4.2. Химически науки (Неорганична химия). Редовен докторант.

Научен ръководител: доц. дн Георги Йорданов

Председател на научното жури: доц. дхн Георги Цветанов Цветков

 

Покана

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в Деканата на ФХФ, СУ, бул. "Дж. Баучър" 1, стая 107