Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Докторантури

   

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за броя на приеманите за обучение докторанти, български граждани и граждани на Европейския съюз и на ЕИП, през учебната 2023/2024 година

Допълнителен прием

 

 

Шифър

 

Професионално направление

 

Докторска програма

Образователна и научна степен "Доктор"
Редовно Задочно
1. 4.2 Химически науки Аналитична химия 1 1
2. 4.2 Химически науки Теоретична химия (Изчислителна химия) 3  
3. 4.2 Химически науки Теоретична химия 1  
4. 4.2 Химически науки Органична химия 1  
5. 4.2 Химически науки Органична химия (Спектрaлни и хроматографски методи за анализ)
6. 4.2 Химически науки Неорганична химия 1  
7. 4.2 Химически науки Химия на твърдото тяло 1  
8. 4.2 Химически науки Физикохимия (макрокинетика)
9. 4.2 Химически науки Физикохимия 1  
10. 4.2 Химически науки Физикохимия (Дисперсни системи) 4  
11. 4.2 Химически науки Радиохимия    
12. 4.2 Химически науки Полимери 1  
13. 1.3 Педагогика на обучението по Методика на обучението по химия 1
14. 7.3 Фармация Технология на лекарствените форми и биофармация 2
15. 7.3 Фармация Социална медицина, организация на здравеопазването и фармацията  
16. 7.3 Фармация Фармакогнозия и фитохимия 1  
17. 7.3 Фармация Фармацевтична химия и фармацевтичен анализ 3  

Докторантури в СУ

Придобиване на образователната и научна степен “доктор”

Придобиване на научна степен "доктор на науките"

Програми на Националната конференция по химия за студенти и докторанти в периода 2012-2017 г. ( 2012 г. ; 2013 г. ; 2014 г. ; 2015 г. ; 2016 г. ; 2017 г. )

 

За контакти:

Инспектор Докторанти:

Здравка Тошева

Факултет по химия и фармация

бул. „Дж. Баучер” 1

стая 103, сл. тел. 8161 660

e-mail: ZTosheva@chem.uni-sofia.bg