Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Специалности / Магистърски програми / Биологически факултет / Екология и опазване на околната среда / Опазване на околната среда

   

Ръководител: проф. д-р Анелия Кенарова
е-mail: kenarova@biofac.uni-sofia.bg
тел.: 02 8167 229
Секретар: доц. д-р Силвена Ботева
е-mail: sbboteva@biofac.uni-sofia.bg

Форма на обучение: редовно (държавна субсидия и платено обучение)
Срок на обучение: 2 семестъра

Завършилите специалността са подготвени за:
Основни видове професионална дейност

Мониторинг, контрол и управление на околната среда

Специализирани видове професионална дейност

Анализ на състоянието на околната среда и въздействието върху биоразнообразието и екосистемите с помощта на лабораторни и теренни техники.

Общи изисквания към подготовката на студентите:
Общи изисквания

Студентите трябва да притежават познания в областта на екологията и опазването на околната среда. Те трябва да изградят умения за работа при полеви и лабораторни условия.

Специални изисквания

Да получат широки познания за състоянието на средите за обитание, биоразнообразието и защитените територии. Да могат да боравят със специфична лабораторна апаратура, да ползват разнообразни методи за анализ и изследвания и да могат да интерпретират получените резултати.

Професионални знания и умения, характерни за специалността

Да придобият знания и умения за основните замърсители на околната среда, въздействието им върху екосистемите, опазването и възпроизводството на биологичното разнообразие, управлението на защитените територии, да могат да изготвят на екологични експертизи и доклади за състоянието на околната среда.