Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Специалности / Магистърски програми / Биологически факултет / Биология / Зоология / Кандидатстване

   

Ръководител: проф. д-р Пламен Митов
тел.: (02) 8167 241
е-mail: plamen_mitov@biofac.uni-sofia.bg
Секретар: доц. д-р Венцеслав Делов
тел.: (02) 8167 320
е-mail: delov@biofac.uni-sofia.bg

Срок на обучение: 3 семестъра (за бакалаври или магистри от професионални направления: Биологически науки, Биотехнологии, Педагогика на обучението по: биология и химия, география и биология и биология и английски език, Медицина, Аграрни науки и ветеринарна медицина)

Форма на обучение: редовна (държавна субсидия и платено обучение)
Прием: зимен семестър

За формиране на състезателния бал се взема оценката по балообразуваща дисциплина: Зоология на безгръбначните животни (за модул Безгръбначни животни) от съответната специалност (за завършили СУ – Зоология на безгръбначните животни, Зоология I част, Функционална и структурна зоология, Структурна и функционална зоология I) или по Зоология на гръбначните животни (за модул Гръбначни животни) (за СУ – Зоология на гръбначните животни, Зоология II част, Функционална и структурна зоология, Структурна и функционална зоология II).

Балът за кандидатстващите по държавна поръчка се формира като сума от:
а) средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование;
б) оценката по балообразуващата дисциплина;
в) оценката от изпита по Зоология пред комисията по селекция на кандидат-магистри, умножена с коефициент 2.

Приемът за обучение срещу заплащане е по документи с минимален успех от дипломата за ОКС Бакалавър или ОКС Магистър след средно образование – Добър.

Балът за кандидатстващите в платената форма на обучение се формира като сума от:
а) среден успех от семестриалните изпити;
б) успех от държавните изпити;
в) оценката по балообразуващата дисциплина.

Магистърската програма по зоология се осъществява на модулен принцип (модул Зоология на безгръбначните животни и модул Зоология на гръбначните животни) и е предназначена за кандидати с подчертани интереси в областта на съвременните зоологични изследвания.

Кандидат-магистрите трябва да са завършили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ от професионални направления: Биологически науки, Биотехнологии, Педагогика на обучението по: биология и химия, биология и английски език и география и биология, Медицина, Аграрни науки и Ветеринарна медицина. Кандидатите трябва да притежават фундаментални знания в областта на зоологията, тъй като в магистратурата те надграждат познанията и практическите си умения, касаещи основните групи безгръбначни и гръбначни животни (познания за тяхната анатомия, морфология, систематика, биология, екология и поведение; методи за тяхното събиране, съхраняване, консервиране), придобити след получаване на ОКС Бакалавър.

Магистърското обучение по зоология обогатява и разширява придобитите базисни познания в бакалавърската образователно-квалификационна степен. Изграждат се познания за морфологията, анатомията, структурата и функционирането на отделните системи, размножаването и развитието, систематиката и разпространението на редица групи безгръбначни и гръбначни животни. Изграждат се познания за еволюцията и филогенията на животните на базата на запознаване с основните еволюционни принципи, данни от палеозоологията и главни теории в еволюцията и филогенията. Опознава се фаунистичното разнообразие на България и свързаните с него опазване и възстановяване на животинския генофонд. Дават се знания за изработване на зоомониторингови програми и приложение на отделните индикаторни и мониторни видове и групи животни, както и структурни параметри на техните съобщества за биологична оценка на замърсяване на сухоземни и водни екосистеми. Обръща се внимание на приложните аспекти на зоологията, свързани с лабораторно и промишлено отглеждане на редица безгръбначни и гръбначни животни, а така също и методи за консервиране, препариране и изработване на различни по тип препарати. Магистратурата ще даде възможност за професионална реализация в изследователската и преподавателската дейност. Тя е насочена и за мотивиране на студентите към научни изследвания, свързани с подготовка и защита на докторантура и получаване на образователната и научна степен „доктор“.

Завършилите магистри са подготвени за работа в различни научни, експериментални и образователни структури и институции, изискващи квалификация в областта на биологичните науки. Професионалната си реализация магистрите по зоология на безгръбначните/гръбначните животни ще намерят в различни институции, в чиято дейност са включени изследвания върху различни групи безгръбначни и гръбначни животни с фундаментален и приложен характер. Те могат да се реализират като научно-преподавателски кадри в научни институти, университети, музеи; като специалисти в селското и горското стопанство (биомониторинг, биология на поведението, опазване на биоразнообразието, дивечовъдство, ловно стопанство, борба с вредители), в зоопаркове и вивариуми, както и като експерти: 1) във всички държавни учреждения, свързани с опазването на околната среда и водите, 2) в управителните структури на национални и природни паркове, резервати и защитени територии, 3) в национални и международни неправителствени екоорганизации.

Продължителността на обучението е три семестъра, от които I и II включват аудиторни, лабораторни и практически занимания, а III семестър е предназначен за изготвяне и защита на дипломна работа.

Оценката на знанията се базира на Европейската система за трансфер на кредити (ECTS), като цялата програма носи 90 кредита.

На изпит се явяват само кандидатите за държавна поръчка. Кандидатите за платено обучение се приемат по успех от дипломата за висше образование - най-малко Добър.

Събеседването е по една или няколко от посочените теми с цел да се проверят необходимите базисни знания в съответната област и мотивацията на кандидатите за магистърската програма.

 

Теми за събеседване по Зоология

1. Едноклетъчни животни (Подцарство Protozoa). Сравнителна морфо-анатомична характеристика на представителите на основните типове едноклетъчни животни (Euglenozoa, Ciliata, Apicomplexa, Amoebozoa);

2. Едноклетъчни животни (Подцарство Protozoa). Биологични особености: хранене и храносмилателни процеси, размножаване, жизнени цикли, инцистиране. Екологични особености: разпространение, местообитание, адаптация в зависимост от начина на живот;

3. Тип Porifera (Водни гъби) и Тип Cnidaria (Мешести). Особености в устройството: ниво на организация и жизнени функции. Форми на съществуване. Биологични и екологични особености. Систематичен преглед;

4. Еволюция в устройството на телесната покривка и телесната празнина (видове и образуване) при трипластните безгръбначни животни от типовете: Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda;

5. Сравнителен преглед на устройството и функциите на отделните системи, постепенното усложняване на структурата и усъвършенстване на функциите им при трипластните безгръбначни животни от типовете: Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda:

  • а) Храносмилателна система и хранене;
  • б) Нервна система и сензорни органи;
  • в) Отделителна система, екскреция и осморегулация;
  • д) Дихателна система и дишане;
  • е) Кръвоносна система, функции;
  • ж) Полова система, размножаване и жизнени цикли;

6. Обща характеристика на хордовите животни. Класификация;

7. Кръвоносна система при ланцетник и асцидия – устройство и функция;

8. Клас Земноводни и Клас Влечуги – обща характеристика, наши представители;

9. Клас Птици – обща характеристика, наши представители;

10. Клас Бозайници – обща характеристика и наши представители.