Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Специалности / Магистърски програми / Биологически факултет / Биология / Зоология

   

Ръководител: проф. д-р Пламен Митов
тел.: 02 8167 241; 0886342025
е-mail: plamen_mitov@biofac.uni-sofia.bg

Секретар: доц. д-р Венцислав Делов
тел.: 02 8167 320
е-mail: delov@biofac.uni-sofia.bg

Форма на обучение: редовно (държавна субсидия и платено обучение)
Срок на обучение: 3 семестъра
Прием: зимен семестър

Завършилите специалността са подготвени за:

Работа в различни научни, експериментални и образователни структури и институции, изискващи квалификация в областта на биологичните науки.

Професионалната си реализация магистрите по “Зоология на безгръбначните/гръбначните животни” ще намерят в различни институции, в чиято дейност са включени изследвания върху различни групи безгръбначни и гръбначни животни с фундаментален и приложен характер. Те могат да се реализират като научно-преподавателски кадри в научни институти, университети, музеи; като специалисти в селското стопанство и горското стопанство (биомониторинг, биология на поведението, опазване на биоразнообразието, дивечовъдство, ловно стопанство, борба с вредители), в зоопаркове и вивариуми, както и като експерти 1) във всички държавни учреждения, свързани с опазването на околната среда и водите, 2) в управителните структури на национални и природни паркове, резервати и защитени територии, 3) в национални и международни неправителствени еко-организации.

Общи изисквания към подготовката на студентите:

Да са завършили студенти с ОКС “Бакалавър” от професионални направления: Биологически науки, Технически науки (Биотехнологии), Педагогика на обучението по: биология и химия, география и биология и биология и английски език, Медицина, Аграрни науки и Ветеринарна медицина. Да имат фундаментални знания в областта на зоологията. Това е така, тъй като в магистратурата те надграждат познанията и практическите си умения, касаещи основните групи безгръбначни животни (познания за тяхната анатомия, морфология, систематика, биология, екология и поведение; методи за тяхното събиране, съхраняване, консервиране), придобити след получаване на ОКС “Бакалавър”.