Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Научна и международна дейност / Център за компетентност (Clean&Circle) „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ / Седмица посветена на Световния ден на околната среда в Център по компетентност Clean & Circle

   

Центърът по компетентност Clean & Circle посвети седмица на Световния ден на Околната среда, като студенти от специалността „Биомениджмънт и устойчиво развитие“ и магистърска програма „Екологична биотехнология“ представиха в няколко поредни дни своите екопроекти, свързани с иновации в биотехнологичното предприемачество. Акцентът беше поставен върху иновации в сферата на дълбоките биотехнологии за решаване на климатични екологични проблеми в технологизирани екосистеми управлявани от човека.

Като основна концепция в проектите на студентите беше заложен пътят екологичен проблем à технологично решение à екологизиран бизнес и биобизнес в полза на биоикономиката. Предложени са кръгови биотехнологични решения за превръщането на отпадъците в ресурси, с висока и икономическа ефективност. Като примери могат да се посочат: Получаване на енергия, компост и биоторове от отпадъци, нанотехнологии, фито- и микробиологична ремедиация за пълното възстановяване на екологизирани екосистеми, все проблеми от жизнена важност за здравето на планетата и околната среда. Всички представени проекти са част от инкубатора по биотехнологично предприемачество в Център по компетентност „Clean & Circle“. Студентите бяха оценявани по SMART критериите и обвързваха технологиите със създаване на бизнес план и управление на рисковите фактори по стандартите ISO 14001, ISO 31000, ТУК, ESG, които са част от обучението им. Най-добрите проекти ще получат възможност за по-нататъшно развитие в рамките на новоизграждащия се Център по компетентност. Точната тематика на проектите е илюстрирана на снимките.

1-1
Преподаватели и магистри от МП Екологична биотехнология – ден 1
2-2
Студенти от Биомениджмънт и устойчиво развитие и преподаватели – ден 2
3-3
Студенти от Биомениджмънт и устойчиво развитие и преподаватели – ден 3
4-4
Магистри от МП Екологична биотехнология представят проект на тема Иновативна стратегия за управление биоремедиацията на замърсените седименти в района на Каскада „Среден Искър“
5-5
Магистри от МП Екологична биотехнология представят проект на тема: Мониторингова стратегия и биоремедиация в района на каскадата „Среден Искър“
6-6
Проф. Яна Топалова води дискусията относно Световния ден на Околната среда
7-7
Студенти от Биомениджмънт и устойчиов развитие с проект за „Управление на производството на биогаз и биотор от отпадъчни продукти от рибни стопанства“
8-8
Студенти от Биомениджмънт и устойчиов развитие с проект за „Въвеждане на компостираща технология, преработваща растителни отпадъци и утайки от кафе на територията на община Брезник и община Трън“
9-9
Студенти от Биомениджмънт и устойчиово развитие с проект за „Компостираща инсталация за биоразградими отпадъци в магазин LIDL на територията на гр. Гоце Делчев“
10-1
Студенти от Биомениджмънт и устойчиов развитие с проект за „Преработка на утайка от СПСОВ Кубратово за производство на биотор“
11-1
Студенти от Биомениджмънт и устойчиов развитие с проект за „Производство на компост от ПСОВ Свищов и растителни отпадъци“
12-1
Преподавателите от Център по компетентност Clean & Circle и катедра „Обща и приложна хидробиология“, оценяващи проектите от професионална гледна точка