Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Научна и международна дейност

   

 

Научноизследователската дейност е неотменима част от дейността на академическата общност на Биологическия факултет. Учебният процес се намира в неразделна връзка с нея. Изследователските проекти се разработват съвместно с други университети (български и/или чуждестранни), научни институти (български и/или чуждестранни), неправителствени организации, фондации, държавни и частни фирми. Финансирането се осъществява от СУ, Националния ФНИ, дарителски фондации, държавни и частни фирми и др.

k-10
k-3
k-6
Акад. Румен Цанев – Юбилейна научна сесия 5–7.10.1981 г. 1988 г. – 100 години СУ, лекция на доктор хонорис кауза проф. Питър Кембъл Юбилейна конференция 18–20.05.1993 г.

Подборът на научните тематики от преподавателския състав е насочен в направления, съответстващи в най-голяма степен на преподаваните учебни дисциплини. Това дава възможност за непрекъснато осъвременяване и обогатяване на учебния процес от собствените научни изследвания и постижения. Получените научни резултати допринасят за решаване на голяма част от актуалните проблеми на биологическата наука. В научноизследователските разработки се включват докторанти и студенти.

Развитието на международното научно сътрудничество е приоритет в дейността на Биологическия факултет. Разработват се десетки проекти, финансирани от НАТО, 5, 6 и 7 Рамкова програма на ЕС, по линия на програмите INCO/Copernicus, TEMPUS, Socrates, Da Vinci, COST. В рамките на това сътрудничество се осъществяват обмен на лектори, консултанти и експерти, организиране и съорганизиране на международни научни форуми, конгреси, симпозиуми и дискусии, публикации в национални и международни научни издания; участия в редколегии на национални и международни научни издания.

k-4

45 години БФ – Откриване на Юбилейната научна сесия – 2009 г.

k-5

VII национална конференция по ботаника – 29.09.2011 г.

k-1

Младежка научна конференция „Климентови дни“ – 2012 г.

Ежегодно по време на Климентовите дни през месец ноември (25 ноември – патронният празник на СУ „Св. Климент Охридски”) във факултета се организира и провежда Младежка научна конференция „Климентови дни“. Тя дава възможност на студенти, докторанти и млади учени да представят пред научната общност тематиката на научните си изследвания, както и да получат ценни съвети от по-опитните си колеги. В рамките на младежката конференция се организира кръгла маса „Кариерно развитие“. За гости на кръглата маса се канят утвърдени учени и преподаватели, които да запознаят младите колеги с професионалния си път, с трудностите и премеждията, през които са минали, да им дадат ценни съвети за научната и преподавателската им дейност. Други от гостите са потребители на кадри от Биологическия факултет – директори на институти, представители на фирми и на неправителствени организации. Те от своя страна запознават бъдещите бакалаври и магистри с възможностите за професионална реализация в научноизследователската сфера, в частния сектор и като кадри в наши и международни организации.

На всеки 5 години се организира Юбилейна научна сесия на БФ. За гост-лектори се канят известни и утвърдени учени от страната и чужбина.

Конференциите се финансират от фонд „Нака“ на СУ, от Съюза на учените в България, от фирми спонсори.

k-11
Основата на живота – великолепната структура на ДНК, посреща потребителите, гостите и служителите на СГЦ

На 10 март 2010 г. беше открит Съвместен геномен център (СГЦ). Центърът е финансиран от Министерството на земеделието и храните, Министерството на образованието и науката, Министерството на финансите. Съуправители на центъра са акад. Атанас Атанасов и проф. Мария Шишиньова.

Целта на СГЦ е да служи като първия модел на високотехнологичен иновативен център в областта на биоикономиката, като играе ролята на катализатор между науката и бизнеса. Центърът създава иновативни продукти с висока добавъчна и конкурентна способност и пазарна ниша, имащи отношение към здравето на човека; предоставя висококачествени услуги, свързани с определяне на качеството на растителна и животинска продукция и безопасността на храните, осъществявани от висококвалифицирани специалисти; обучава високотехнологични кадри; предоставя консултантски услуги за ефективно партниране на бизнеса в областта на високите технологии.

k-7

Съвместен геномен център

k-8

Съуправители на СГЦ са акад. А. Атанасов и проф. М. Шишиньова

Два пъти годишно СГЦ организира и провежда национални и международни курсове, школи и семинари за обучение на студенти, магистри, докторанти. Курсовете са част от образователната програма на Биологическия факултет и включват както теоретична част, така и демонстрация на работа с наличната високотехнологична апаратура. В тях могат да участват студенти и от други университети в България и чужбина.

Центърът предлага и сервизни услуги в областта на геномиката (качество на посевен и посадъчен материал, породния състав и тяхната чистота и други), метаболомиката (качество и безопасност на храните, включително ГМО и други) и биоинформатиката.

Научен проект - МОН № ДО 02-137 от 15.12.2008

Официални издания на Биологически факултет

Конференции

 

Онлайн ресурси на Университетска библиотека: