Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Научна и международна дейност / Център за компетентност (Clean&Circle) „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ / Работна среща на партньорите по проект Център по компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци,енергия за кръгова икономика” - “Clean & Circle”

   
3_reference

 

Единадесета работна среща на партньорите по проекта, оперативните счетоводители и екипа за управление на Център за компетентност “Clean & Circle” се проведе в сряда /18 септември, 2019 г./ в Заседателната зала на Биологически факултет на СУ.

 

Координаторът на проекта проф. дбн. Яна Топалова представи презентация с информация за напредъка на проекта, за втория верифициран отчет за периода 1.11.2018 - 30.04.2019 г., за придвижените дейности през периода от 01.07.2019 до 18.09.2019 г., за възникналите проблеми и предстоящи задачи пред екипа, комуникационни канали с институционалните ръководители и УО на ОПНОИР.

 

Отделните партньори представиха кратки презентации свързани с изпълнението на проекта по партньори - състояние на обществените поръчки, работата по научните дейности, мотивация и професионално развитие на членовете на екипите. Бяха обсъдени съвместните дейности, възникналите проблеми и предизвикателства.

 

Проф. д-р инж. Ирина Рибарова /научен мениджър/ представи пред партньорите информация за сайта на проекта и запълването му с необходимото съдържание. Доц. д-р Ирина Шнайдер представи план за организация на обучението на партньорите при комплектоването и качването в ИСУН на документацията по междинните отчети.

 

В резултат на усилията на екипа на ЦК “Clean & Circle” вече са доставени апарати на стойност около 1 500 000 лв. в Институт по органична химия с център по фитохимия - БАН в лабораториите „Води” на проф. дхн Павлина Долашка и „Отпадъци” на проф. д-р Нарцислав Петров. Някои от тези апарати са единствени по рода си в България. С тях ще могат да се реализират изследвания, които ще позволят създаване и верифициране на високи технологии в областта на кръговата икономика. Паралелно с това е завършена модернизацията на лабораториите в двата факултета на партньора Университет по архитектура, строителство и геодезия - в Строителния и Хидротехническия факултети.

 

Във втори панел на работната среща се проведе и среща-обучение на оперативните счетоводители на партньорите по проекта. Главният счетоводител г-жа Полина Зашева заедно с оперативните счетоводители проведоха дискусия по финансови въпроси с акцент върху приложението на механизмите за „умно финансиране” по проекта, ръководено от водещата организация - Софийски университет, даване на справки, прогнози, искания за плащане, отчетни документи във връзка с предстоящите отчети.

1

 

2

 

3

 

4