Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Научна и международна дейност / Център за компетентност (Clean&Circle) „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ / Посещение на екип от Университета Тонджи в Шанхай по съвмествен проект с Център по компетентност Clean & Circle и Биологически факултет при СУ

   

В началото на седмицата от 17.06. до 20.06. 2023 г. делегация от Университета Тонджи /Шанхай/ посети СУ „Св. Климент Охридски“ и Център по компетентост „Clean & Circle“ във връзка с проект по билатерално двустранно сътрудничество от Фонд Научни Изследвания - „Изследване на микробиома при производството на биогаз от органична фракция на твърди битови отпадъци“.

 

Китайският екип на проф. Пин-Джинг Хи представи техния университет, дейностите, с които се занимават, научно-технологичните направления, по които работят. Презентации също така представиха проф. Фан Лу, проф. Хуа Жанг и гл. ас. Вей Пенг. Бяха обсъдени конкретни действия и бъдещи проекти в иновативни направления в сферата на чистите технологии и екологичната биотехнология, като приложение на изкуствен интелект при управление на твърди битови отпадъци, получаване на биоразградими материали в различни технологии за кръгово използване на отпадъци, проучвания върху ключовия за метаногенезата род от архебактерии Methanosarcina, както и изследвания върху влиянието на замърсители във въздуха и намаляване на парниковите газове - свързани със съхранението и транспортирането на твърди битови отпадъци.

 

Българският екип начело с проф. Яна Топалова представи също така, част от най-съвременните научни направления на Център по компетентност Clean & Circle, като биодетоксикационни технологии с алгоритми за отстраняване на различни токсични замърсители, оптимизирани технологии за метаногенеза и мобилни приложения за нейното ефективно управление, плазмени технологии за пречистване на отпадъчни води и инфилтрати от сметища, технологии за оползотворяване на утайки от пречиствателни станции, чрез създаването на аугментирани биоторове със специални микробиологични добавки. Гл. ас. Михаела Кирилова представи част от последните изследвания по проекта за „Изследване на микробиома при производството на биогаз от органична фракция на твърди битови отпадъци“, които бяха приети за публикуванe в едно от най-реномираните списания в областта на биотехнологиите и опазването на околната среда: Reviews in Environmental Science and BioTechnology с Impact Factor 14,28.

 

При проведената дискусия проф. Топалова представи подробно всички възможности за бъдещи партньорства между двата екипа. Проф. Топалова разкри широките възможности на изграждащия се Център по компетентност Clean & Circle. Като най-важни текущи решения бяха взети:

  1. Довършване на проекта „Изследване на микробиома при производството на биогаз от органична фракция на твърди битови отпадъци със създаване на полезен модел на дигитализирана биоиндикаторна технология.
  2. Изпращане на проби, както от Китай до България, така и в обратна посока. Апробиране на логистичен път и за бъдещи научно-технологични взаимодействия.
  3. Бъдещи сътрудничества между двата екипа, които биха се развили в нови проекти. Бяха обсъдени темите по редица технологични проблеми, като имплантиране на изкуствен интелект при преработката на отпадъци в София, България. Различни възможности за изследване и идентифициране на микропластамаси, използването на биоразградими материали в анаеробно разграждане и последващо компостиране.
  4. Връщане на визитата от страна на екипът на проф. Яна Топалова в Университета Тонджи в Шанхай през втората половина на септември месец 2023 г.
  5. Сътрудничество по програмата Еразъм и обмен на студенти и преподаватели. Бяха обсъдени възможностите на Биологически факултет при СУ „Св. Климент Охридски“ по отношение обучението на китайски студенти.

Срещата завърши с работен обяд в заведение с традиционна българска кухня. Следобедът беше посветен на запознаване на китайските партньори с новите апарати на Центъра по компетентност. След това гостите посетиха основната сграда на Софийски университет и Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“. Те останаха впечатлени от духа и научно-технологичния потенциал на Софийски Университет.

1
Дискусия между българския и китайския екип в Заседателната зала на Биологически факултет
2
Проф. Лу Фан представя Университета Тонджи, Шанхай и част от научните направления на китайския екип
3
Проф. Яна Топлаова представя Център по компетентност Clean & Circle
4
Групова снимка на двата екипа
5
Проф. Яна Топалова представя част от проектите с Евро финансиране в Биологически факултет при СУ